Lars Wahlberg

Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef på Polisregion Nord.

Fortsatt arbete för att implementera polisens brottsförebyggande strategi

På Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella konferens Råd för framtiden samlas brottsförebyggare från hela Sverige för att få ny kunskap och ta del av erfarenhetsutbyten. På årets konferens föreläste Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef på Polisregion Nord, om polisens brottsförebyggande arbete och om myndighetens brottsförebyggande strategi som beslutades 2022. För Brå berättar han mer om strategin – hur har den implementerats och vad återstår att göra?

Brottsförebyggande arbete är en viktig del i polisens brottsbekämpande uppdrag. För att säkra att det förebyggande arbetet bedrivs på ett effektivt sätt beslutade Polismyndigheten om en brottsförebyggande strategi i juni 2022. Polismyndighetens strategi för brottsförebyggande arbete syftar till att tydliggöra målen och säkra att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt, så att det brottsförebyggande arbetet kan stärkas och utvecklas. Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef, Polisregion Nord, berättar om strategin och hur den har implementerats.

– Strategin har nu funnits på plats en tid och implementeringsarbetet har kommit en bit på vägen, men det finns saker kvar att göra. Vi måste öka vår förmåga gällande kartläggning och analys och omsätta det i konkret arbete, säger Lars Wahlberg.

Kulturförflyttning för framgångsrikt brottsförebyggande arbete

I polisens brottsförebyggande strategi framgår att det behöver ske en kulturförändring inom myndigheten för att det brottsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt. Medarbetarnas delaktighet lyfts som en central framgångsfaktor.

– Under lång tid var brottsligheten lokal och vi byggde upp en organisation som var riggad för det. Nu har brottsligheten och samhällskontexten, inte minst med digitaliseringen och globaliseringen, gjort att vi måste byta angreppssätt. Vi kan inte organisera oss ur det här, en organisation kommer aldrig att vara perfekt. Vi måste skapa en kultur och ett ledarskap som utgör smörjmedel, som flyttar ut mandat, handlingsutrymme och ansvar längre ut i kapillärerna, där medarbetarna finns. Det är de som gör jobbet, säger Lars Wahlberg.

– Ett annat perspektiv är att medarbetarna behöver förstå att förebyggande arbete är otroligt viktigt. Alla tycker egentligen att det är rimligt, men många tycker att det är roligare att jobba med det händelsestyrda. Vi måste fortsätta att arbeta för att ta ytterligare steg i den förflyttningen, fortsätter han.

Som del i förflyttningsresan har Polismyndigheten fokuserat på ett antal utvecklingsområden, däribland ledarskapet.

– Vi har tagit fram en ledarskapsfilosofi med en uppdragskompass, där det förenklat handlar om att sätta uppdraget i centrum och jobba för helheten, om utveckling och innovation samt om likabehandling. Uppdragskompassen är basen när vi pratar om utveckling, exempelvis i våra utvecklingssamtal och lönesamtal. För att det ska fungera så måste det finnas en psykologisk trygghet i organisationen. Om man vågar ta risker och testa saker så kommer det att bli fel ibland, och då krävs det att någon tar emot en när man faller. Det är en del i kulturförflyttningen och sitter väldigt starkt ihop med den brottsförebyggande strategin, säger Lars Wahlberg.

Viktigt att utmana även väl fungerande samarbeten

Sedan sommaren 2023 har även Sveriges kommuner ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen innebär att varje kommun ska bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och säkerställa organisatoriska förutsättningar för det. Kommunen ska dessutom ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och se till att skriftliga samverkansöverenskommelser ingås med relevanta aktörer, som exempelvis polisen. Lars Wahlberg upplever att samverkan med kommunerna generellt har fungerat väl sedan lagen trätt ikraft.

– Min övergripande bild är att generellt sett över landet fungerar samverkan med kommunerna bra, men att det kan se olika ut. Det handlar om att det är flera parter som måste kunna lira tillsammans. Man får inte slå sig till ro och säga ”vi har ett bra samarbete” utan vi måste hela tiden orka gräva och ifrågasätta det som vi tycker fungerar, därför att utmaningarna förändras. Vi behöver arbeta med ambitionen att intensifiera arbetet, ifrågasätta det vi har och söka ny kunskap, för att kunna möta brottsligheten som hela tiden är föränderlig, avslutar Lars Wahlberg.

Med problemet i centrum

Från Råd för framtiden 2024.

Det brottsförebyggande arbetet har en viktig del i brottsbekämpningen. Genom att olika aktörer samlas med ett tydligt definierat brottsproblem som gemensam nämnare, kan man gemensamt bekämpa det med olika metoder. På så sätt skapas ett starkare tryck, från olika håll, mot problemet. Hur integrerar Polisen nationellt det brottsförebyggande arbetet i brottsbekämpningen, och hur har den nya brottsförebyggande strategin implementerats?

  • Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef, Polismyndigheten, polisregion Nord.