Yngre och män lagförs oftare för nya brott under tiden i frivård


Mer än en tredjedel lagförs för nya brott som de begått under övervakningen – andelen är större bland män liksom bland yngre personer. Oftast handlar det om narkotikabrott, trafikbrott eller stöld.

Brås senaste kortanalys Brott som begås under frivård handlar om brott som begås under tiden i frivård, som en del av övervakning eller intensivövervakning.

Frivård sker ute i samhället och är en del av Kriminalvården. Övervakning sker som en del av skyddstillsyn eller efter villkorlig frigivning från anstalt, medan intensivövervakning innebär att avtjäna fängelsestraff i hemmet med så kallad elektronisk fotboja.

Yngre och män lagförs oftare för nya brott

Av de personer som övervakades någon gång 2008–2017, var det totalt 37 procent som lagfördes för nya brott som de begått under övervakningen. Denna andel är större bland män än bland kvinnor, liksom bland yngre jämfört med äldre.I genomsnitt begås betydligt fler brott per personår med övervakning jämfört med intensivövervakning. Delvis beror det sannolikt på att intensivövervakade står under större kontroll. Men troligen förklaras skillnaden till stor del också av att intensivövervakade förmodligen har bättre förutsättningar att avhålla sig från brott redan från början.

Handlar ofta om narkotikabrott, trafikbrott eller stöld

Den vanligaste kategorin brott som begås under övervakning är brott mot narkotikastrafflagen eller smugglingslagen, vilket här nästan alltid rör sig om ringa narkotikabrott. Näst vanligast är brott mot trafikbrottslagen, oftast olovlig körning, och därefter tillgreppsbrott, oftast stöld.

Brotten leder oftast till en ny dom

Tre lagföringstyper är möjliga: fällande dom, åtalsunderlåtelse och strafföreläggande. Det är vanligast att brott begångna under övervakning eller intensivövervakning leder till en dom.

Minskning i linje med lagföringsstatistikens generella utveckling

Andelen som lagförs för brott begångna under övervakningen sjönk något mellan 2008 och 2013, från 31 till 27 procent, och fortsatte därefter runt samma nivå fram till 2016. Antalet lagföringsbeslut per 10 000 övervakade minskade dock i ungefär samma utsträckning som motsvarande i den generella befolkningen. 

Läs rapporten

Brott som begås under frivård En kartläggning av övervakade och intensivövervakade (7/2019)

Kontakt

Elisabeth Nordén
elisabeth.norden@bra.se
08-527 58 462