Kortfattad lägesbild av brottsutvecklingen


En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen för bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån och misshandel.

Här följer en sammanfattning av utvecklingen för de olika brottstyperna. Du kan läsa mer i Kortanalys om brottsutvecklingen.

Bostadsinbrott i flerfamiljshus har blivit vanligare

Vid de två senaste mätningarna i NTU (avseende åren 2016 och 2017) har andelen bostadsinbrott i flerfamiljshus ökat, medan andelen inbrott i småhus minskat. En liknande utveckling syns även i anmälningsstatistiken, med en ökning av inbrott i flerfamiljshus och en minskning i småhus. Under 2018 har dock antalet polisanmälningar minskat för båda bostadstyperna.

Relativt oförändrade nivåer av bilstölder och stöld ur fordon under 10-talet

Såväl bilstölder som stöld ur fordon minskade markant under 00-talet, vilket framgår av såväl NTU som försäkrings- och anmälningsstatistik. Under 10-talet har det skett en utplaning, och antalet bilstölder bedöms ha legat på en förhållandevis jämn nivå.

Relativt oförändrade nivåer av cykelstölder

Antalet anmälda cykelstölder har legat på en mer eller mindre stabil nivå sedan 2015, med omkring 66 000 anmälningar per år. Även i NTU framgår att andelen cykelstölder varit förhållandevist oförändrad sedan 2015, med runt tio procent av de cykelägande hushållen som uppger att de drabbats.

Fortsatt ökning av bedrägeribrotten

Utvecklingen i såväl NTU som anmälningsstatistik visar på en successiv ökning av bedrägeribrott under 2000-talet. Bland de polisanmälda bedrägeribrotten märks en ökning av framförallt datorbedrägeri, och bedrägerier med hjälp av internet, som stått för den största delen av ökningen. Utsattheten i NTU ser likartad ut för både kvinnor och män.

Ökad utsatthet för hot sedan 2015

Enligt NTU har utsattheten för hot ökat sedan 2015, bland både män och kvinnor. Även resultat från andra självdeklarations­undersökningar tyder på en viss ökning de senaste åren. Antalet polisanmälda hot ökade mellan 2014 och 2016, men har sedan 2017 legat på en något lägre nivå.

Utsattheten för personrån på en märkbart högre nivå vid de två senaste NTU-mätningarna

Mellan 2012 och 2015 var utsattheten för personrån relativ oförändrad, mellan 0,6 och 0,7 procent. Andelen som uppgett att de utsatts för personrån har dock legat på en högre nivå vid de två senaste mätningarna (avseende 2016 och 2017), då den skattade utsattheten uppgått till 1,1 respektive 1,3 procent. En viss ökning har även skett av antalet polisanmälda brott, men inte lika markant som förändringen i NTU.

Fortsatt hög nivå av kniv- och skjutvapenrelaterat våld

Efter en svagt nedåtgående trend under åren 2006–2015 har andelen som i NTU uppgett att de utsatts för våld ökat. Enligt NTU var utsattheten för misshandel under 2017 på en nivå som liknar den första mätningen, 2006. Antalet personer som vårdats inom slutenvården för övergrepp av annan person har dock minskat successivt sedan 2011, vilket tyder på att grövre former av våld minskat. Dock med undantag för kniv- eller skottskador, som istället ökat markant under 10-talet.

Sammanfattning