Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2022

I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­undersökningen (NTU) ut till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott.

– Tack vare svaren från alla som deltar i undersökningen kan vi se hur otryggheten, den självrapporterade utsattheten och förtroendet för rättsväsendet utvecklar sig över tid och skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen, säger Maria Molin, projektledare för NTU på Brå.

Brå har gjort den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16–84 år. NTU har ett urval på cirka 200 000 personer och är därmed en av världens största undersökningar i sitt slag.

– NTU visar vilka brott människor i Sverige uppger att de utsatts för oavsett om de har polisanmält eller inte – vilket ger en bättre bild än att bara följa polisanmälda brott, där mörkertalet för vissa brott är stort. Det här är värdefull information som kan komma till nytta när samhället ska vidta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Maria Molin.

Skillnader i befolkningen

Undersökningen 2021 visade bland annat att den självrapporterade utsattheten för brott generellt har minskat och att förtroendet för rättsväsendet för fjärde året i rad har ökat.

–Den minskade utsattheten vi såg i NTU 2021 har sannolikt påverkats av de förändrade livsstilsmönster som pandemin medfört. Vi har haft begränsade möjligheter till socialt umgänge på många platser utanför hemmet, vilket kan leda till en minskning av brott som ofta begås genom fysisk interaktion av en okänd gärningsperson, såsom personrån och misshandel. För att öka kunskapen om hur pandemin kan ha påverkat resultaten drogs i NTU 2021 ett slumpmässigt extraurval om 10 000 personer som fick en särskilt utformad enkät, vilken utöver de ordinarie frågorna inkluderade frågor om olika förhållanden under pandemin. Resultaten från dessa frågor kommer att publiceras i en separat rapport under 2022 berättar Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Resultat på lokal nivå

Sedan 2017 redovisas resultaten från NTU på lokal nivå. I vårt verktyg kan du själv ta fram siffror utifrån hela landet, de sju polisregionerna, polisområde eller lokalpolisområde.

Ta fram din egen tabell

Har du frågor om undersökningen?

Maria Molin, maria.molin@bra.se, tfn: 08-527 58 542
Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403
Johanna Viberg, johanna.viberg@bra.se, tfn: 08-527 58 474

Emelie Holst, emelie.holst@bra.se, tfn: 08-52758533