Brås regleringsbrev för 2020


Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2020.

En nyhet för 2020 är att Brå ska ansvara för kanslifunktionerna för Rådet för digitalisering av rättsväsendet, som ska inrättas i september 2020. Stödet till rådet ska ges i form av administration, planering, analys och uppföljning. Rådets kanslifunktioner ska även verka för att de gemensamma verktyg som är överenskomna mellan myndigheterna förvaltas och vidareutvecklas.

Nya uppdrag 2020

Internationell jämförelse av dödligt skjutvapenvåld

Brå ska göra en jämförande studie av skjutningar och andra våldsmetoder vid dödligt våld i Sverige och ett antal andra länder i Europa. I uppdraget ingår att analysera nivåerna och utvecklingen av dödligt skjutvapenvåld, att relatera detta till andra våldsmetoder vid dödligt våld samt att i den utsträckning det är möjligt beskriva det dödliga skjutvapenvåldet utifrån uppgifter om brottsoffrens kön, ålder etc. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 16 december 2020.

Brott i nära relation

Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relation, det vill säga av en partner eller f.d. partner. Kartläggningen gjordes inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och utformades så att den skulle kunna återupprepas. Under 2017 reviderades metoden för NTU genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till post- och webbenkäter, samtidigt som urvalet utökades. För att kartläggningen av brott i nära relation ska kunna återupprepas krävs därför ett visst utvecklingsarbete. Brå får i uppdrag att förbereda för att en nationell kartläggning av brott i nära relation ska kunna genomföras i samband med den datainsamling av NTU som äger rum 2021. Brå ska till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa vilka förberedelser myndigheten har vidtagit senast den 28 augusti 2020.

Fördjupad studie om hatbrott

Brå ska genomföra en eller flera fördjupade studier om hatbrott som ska fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott. Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken, som fr.o.m. 2019 publiceras vartannat år. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2020.

Statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Brå ska enligt regeringsbeslut (Ju2019/03561/KRIM) förbereda inordnandet av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Regeringen uppdrar nu åt Brå att genomföra överföringen respektive inordnandet av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Brå från och med den 1 januari 2020. Båda uppdragen ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2020. Av redovisningen ska det framgå hur uppgiften har organiserats och personella konsekvenser av förändringen.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Brå ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2019/03164/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Tillsammans med berörda myndigheter ska Brå senast den 1 oktober 2020 till regeringen (Justitiedepartementet) vidare redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021.

Prognoser

Brå ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 10 februari, 4 maj, 27 juli och 23 oktober.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Brå fick i regleringsbrevet för 2019 i uppdrag att redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning. Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2020.

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan

Polismyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samt med stöd av Brottsförebyggande rådet i uppdrag att redovisa bedömningar över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetunderlagen (Ju2019/01057/KRIM).

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Brå ska följa och utvärdera försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål och göra en bedömning av om syftena med verksamheten har uppnåtts (Ju2017/08090/DOM). Utvärderingen ska utgöra underlag för regeringens överväganden om hur en fortsatt ordning för snabbare lagföring bör vara utformad. Brå har även i uppdrag att följa och utvärdera försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år (Ju2019/01031/KRIM). I uppdraget ingår bland annat att göra en bedömning av om verksamhetens syften uppnåtts och att beskriva eventuella framgångsfaktorer respektive problem som är särskilt relaterade till försöksverksamheten för unga lagöverträdare. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020.

Uppföljning av sexualbrottslagstiftningen

Brå ska följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018. I uppdraget ingår att i relation till tidigare nivåer analysera utvecklingen av anmälningar, åtal och fällande domar. Centralt i uppdraget är att analysera om lagstiftningens intentioner tycks ha realiserats genom att vissa typer av fall som tidigare inte gick till åtal och fällande dom som våldtäkt nu gör det. I det ingår också att uppmärksamma eventuella tolkningssvårigheter och bevisproblem. Brå ska även översiktligt redovisa vilka konsekvenser lagändringarna beträffande våldtäkt har fått för fängelsestraffens längd. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2020 (Ju2019/04150/KRIM).

Socialt utsatta områden

Brå ska föreslå hur uppgifter över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden fortsatt skulle kunna tas fram. I uppdraget ingår också att analysera och vid behov ge förslag på hur redovisningen av situationen avseende brottslighet och trygghet i socialt utsatta områden skulle kunna utvecklas, t.ex. genom användandet av ytterligare data utöver NTU. Brå ska inhämta synpunkter från Polismyndigheten och Statistiska centralbyrån. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2020 (Ju2019/01031/KRIM).

Informationsdelning i arbetet för att förebygga brott

Brå har i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder. I uppdraget ingår att utvärdera den sekretessbrytande bestämmelse som infördes 2013 och som i vissa fall gör det möjligt för socialtjänsten att till polisen lämna uppgifter om en enskild som inte fyllt 21 år om det finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet. I uppdraget ingår vidare att mer allmänt belysa behov av och förutsättningar för att dela uppgifter om individer och brott samt andra uppgifter som är av betydelse för det lokala brottsförebyggande arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020 (Ju2019/03304/KRIM).

Inslussningsprogram

Brå har i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten med inslussningsprogram inom Kriminalvården. I Brås uppdrag ingår att redovisa hur och i vilken omfattning försöksverksamheten har bedrivits. Brå ska även redovisa om och i sådana fall på vilka sätt förutsättningarna för samverkan på individnivå har förändrats, samt vilka skillnader i förhållande till ordinarie strukturer som bedöms utgöra nyckelfaktorer i detta sammanhang. Av redovisningen ska framgå berörda aktörers erfarenheter av verksamheten och vilka förutsättningar det finns för att fortsätta bedriva verksamheten nationellt. I den mån det är möjligt ska Brå även göra en bedömning av om verksamheten skapat bättre förutsättningar för att minska återfall i brott samt om den kan förväntas bidra till ett förbättrat utslussningsarbete, särskilt med avseende på de särskilda utslussningsåtgärderna. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2020 (Ju2019/01031/KRIM).

Strategiska brott

Brå ska uppdatera kunskapen om vilka brottstyper bland unga i åldern 15–20 år som starkast indikerar en fortsatt brottslighet, så kallade strategiska brott. Brå ska även göra en kunskapssammanställning utifrån befintlig forskning av vilka faktorer som ökar möjligheterna för individer att lämna kriminella sammanhang, med särskilt fokus på unga personer. Utifrån resultaten ska Brå också ge förslag på brotts- och återfallsförebyggande åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 27 februari 2021 (Ju2019/03969/KRIM).

Islamofobiska hatbrott

Brå ska göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021 (A2019/01891/MRB).

Narkotikamarknader

Brå ska studera narkotikamarknader i Sverige, inbegripet illegal handel med narkotikaklassade läkemedel. Studien ska omfatta den öppna gatuförsäljningen och handeln över internet, och i den mån det är möjligt även belysa andra typer av narkotikamarknader. I uppdraget ingår att exempelvis belysa marknadernas organisation och aktörer samt hur distributionen och försäljningen äger rum. Studien ska också belysa kopplingar mellan narkotikamarknaderna och annan brottslighet i kriminella miljöer. Brå ska redovisa hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas för att minska tillgången till narkotika. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021 (Ju2019/04064/KRIM).

Stöd och samordning för brottsförebyggande arbete

Brå har i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete. Brå ska inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad samverkan på det brottsförebyggande området, utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer, ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete, stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete samt årligen ta fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats (Ju2017/01526/KRIM).

ANDT-strategin

Brå har i uppdrag att medverka i den nationella samordningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) samt i uppföljningen av ANDT-strategin. Myndigheten ska årligen lämna en redovisning till Folkhälsomyndigheten om sin verksamhet inom de insatsområden som ligger inom myndighetens ansvar samt en bedömning av verksamhetens resultat (S2016/01028/FST).