Få anmäler utsatthet för våld i nära relationer

Pressmeddelande

Både kvinnor och män utsätts för våld i nära relation men utsattheten bland kvinnor är mer omfattande. Psykiskt våld, till exempel i form av kränkningar och förödmjukelser, är vanligare än att bli utsatt för fysiskt våld. En större andel bland yngre utsatta polisanmäler, men anmälningarna är totalt sett få. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Totalt uppgav 13,6 procent av befolkningen i åldrarna 16–84 år att de blivit utsatta för någon form av våld i nära relation under 2022. Det är en större andel kvinnor än män som uppger att de blivit utsatta; 15,2 procent av kvinnorna respektive 11,7 procent av männen. Störst andel utsatta finns i åldersgruppen 20–24 år.

Psykiskt våld, som exempelvis kränkningar, förödmjukelser och kontrollerande beteende, var den vanligaste typen av våld som både kvinnor och män utsattes för under 2022; 12,9 procent av kvinnorna jämfört med 10,7 procent av männen. Under 2022 uppger 2,6 procent av kvinnorna att de utsattes för fysiskt våld i nära relation, jämfört med 2,0 procent av männen. Vanligast förekommande var misshandel och mindre vanligt var grövre misshandel och våld med vapen. Det var betydligt vanligare att kvinnor utsattes för sexuellt våld; 4,4 procent av kvinnorna uppgav detta, jämfört med 0,9 procent av männen. Även om psykiskt våld är vanligast, så är det samtidigt den typen av våld som i lägst utsträckning polisanmäls.

- Anmälningsbenägenheten är lägst för de som utsätts för psykiskt våld. Det är viktigt att poängtera att även om inte alla de händelser som efterfrågas i undersökningen är gärningar som är straffbelagda enligt lag, så är det en väldigt liten andel av de utsatta som väljer att polisanmäla det våld som de utsatts för av en nuvarande eller tidigare partner. Istället söker de utsatta annan typ av hjälp som till exempel stöd från terapeut eller psykolog, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Det är en större andel utsatta kvinnor än män som uppger att de gjort en polisanmälan; 3,5 procent av kvinnorna, jämfört med 1,4 procent av männen. Det är något vanligare att yngre polisanmäler att de utsatts, jämfört med äldre personer.

Fakta

Brå har på regeringens uppdrag, genomfört en kartläggning av våld i nära relation, med data från Nationella trygghetsundersökningen 2023. Kartläggningen omfattar självrapporterad utsatthet under 2022 samt under livstiden, återkommande utsatthet, anmälningsbenägenhet samt de utsattas behov av stöd och hjälp.

Tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, har Brå tagit fram ett metodstöd som kan användas som stöd i det brottsförebyggande arbetet mot bland annat våld i nära relationer: Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper.

Kontakt

Anna Frenzel, utredare, 08-527 58 431, anna.frenzel@bra.se