Utvärdering ger redskap till framtida arbete


2015 beviljades arbetet med BID Sofielund ekonomiskt stöd från Brå och en utvärdering har genomförts. Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare från Malmö Stad, som arbetar med projektet menar på att utvärderingen har hjälpt dem att få redskap till framtida arbete.

Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare från Malmö Stad

Hjalmar Falck. Foto: Anders Roos

Hur ser insatsen ut som ni utvärderat med ekonomiskt medel från Brå?

Inom ramen för utvärdering har utvecklingen av upplevd otrygghet och brottslighet studerats. Även faktorer som är viktiga i utvecklingen av ett område har granskats som t ex lokal problemnivå, kollektiv styrka och förtroende för staden och myndigheter samt kontakten med dem.

Vad kom utvärderingen fram till?

Det går inte att urskilja en enhetlig positiv eller negativ trend, resultatet varierar delvis på grund av informationskälla. Det finns dock tecken på att vissa problem minskat, t ex upplevd otrygghet och lokal problemnivå, självrapporterad utsatthet för brott samt anmälda inbrott.

Hur har utvärderingen hjälpt er med ert arbete framåt?

Mycket tyder på att den process som vi dragit igång har betydelse och det viktiga är att ha tålamod och långsiktig syn på processen. Vi får nu en del redskap som vi kan använda för att skapa positiv områdesutveckling och det stärker arbetet att det måste ske i partnerskap mellan offentliga, privata och civilsamhället.

Läs mer

Vad är BID Sofielund?

Fastighetsägare Sofielund är en förening som i nära samarbete med Malmö stad arbetar för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning i stadsdelen. Ett av de viktigaste verktygen i arbetet är Business Improvement District (BID), en modell för fastighetsägare som vill samverka för att tillsammans satsa på och förbättra ett område.

Hur kan jag söka ekonomiskt stöd från Brå?

Brå beviljar varje år ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Den 15 september är sista dag för att ansöka.