Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad

Samverkan mellan olika myndigheter och aktörer är viktig för att deltagarna ska få den motivation och stöd som behövs för att ta steget från kriminalitet och/eller missbruk till arbete eller studier. Det säger Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad.

Arbete viktigt för att undvika ett kriminellt liv

Arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott. I Borås har man sedan 2019 arbetat med insatsen Chansen för att hjälpa personer att få arbete för att på så sätt komma bort från kriminalitet eller missbruk. Utvärderingen visar att ungefär hälften av de inskrivna deltagarna följer vägen mot ett icke-kriminellt liv. Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad, svarar här på några frågor om insatsen och utvärderingen.

Hur ser insatsen ut som ni utvärderat med ekonomiskt medel från Brå?

Chansen är en brottsförebyggande samverkansinsats mellan Borås stad, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen som startade hösten 2019. Insatsen inriktar sig specifikt på personer över 18 år med kriminellt förflutet och/eller har en pågående missbruksproblematik. Chansen syftar till att påskynda och avhjälpa dessa personers väg till arbetsmarknaden. Genom att möjliggöra arbete minskar vi risken för att dessa personer ska leva ett kriminellt liv.

Deltagarna ska efter en inledande vägledningskurs få en kommunal praktikplats som sedan ska övergå till en anställning under ett år. Efter ett års anställning får deltagaren sedan stöd från Arbetsförmedlingen med att finna, få och behålla ett arbete, eller påbörja studier, samt att i övrigt kunna styra sina val av handlingar och leva ett meningsfullt socialt liv.

Från början var Chansen tänkt fungera som ett försteg till programmet Krami, som riktar sig till dem som på grund av sociala problem haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. När Krami Borås avvecklades fick Chansen ändra inriktning och förutom arbetet med missbruksproblematik ingick nu även anställning som en del av insatsen.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i utvärderingen?

Göteborgs universitet har utvärderat verksamheten och resultatet visar att:

  • Ungefär hälften av de inskrivna deltagarna följer vägen mot ett icke-kriminellt liv.
  • Det är möjligt att arbeta brottsförebyggande, med personer som har ett kriminellt förflutet och/eller har en pågående missbruksproblematik, genom ett tydligt fokus på slutmålet att finna, få och behålla ett arbete.
  • Processen att stödja övergången till en icke-kriminell livsstil genom slutmålet arbete måste ses långsiktigt, där varje dag utanför kriminalitet eller missbruk är viktiga steg på vägen.
  • Det är viktigt att ha en bred syn på målgruppen och ha en organisation och ett åtgärdspaket som riktar sig till en mångfald av individuella förutsättningar. Att ha en inställning till att alla som kan ska få möjlighet och stöd för att få ett arbete.
  • Ekonomin är ett viktigt incitament för de inskrivna och därav bör en anställning påbörjas tidigt i insatsen.

Vad kan andra regionala och lokala brottsförebyggare ta med sig från utvärderingen?

Det är möjligt att arbeta brottsförebyggande med personer som har ett kriminellt förflutet och/eller har en pågående missbruksproblematik, genom att fokusera på slutmålet att finna, få och behålla ett arbete. Samverkan mellan olika myndigheter och aktörer är viktig för att deltagarna ska få den motivation och stöd som behövs för att ta steget från kriminalitet och/eller missbruk till arbete eller studier. Till sist kan andra brottsförebyggare ta med sig att verksamheten är resurskrävande och personaltäthet är viktig. Dock är de samhällsekonomiska vinsterna stora för varje deltagare som lyckas.