Det dödliga våldet har minskat sedan 90-talet


Det dödliga våldet visar en tydlig minskning sedan 90-talets början. Om det kan du bland annat läsa i en ny kortanalys som beskriver utvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

Illustration med texten Kortanalys

Kortanalysen Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Pdf, 714 kB. ingår i en serie analyser som har tagits fram för att med hjälp av tillgängliga källor ge en så aktuell och lättförståelig bild av brottsutvecklingen i Sverige som möjligt. I kortanalysen redovisas en övergripande bild av brottsutvecklingen för ett antal brottstyper baserad på en genomgång av de lämpligaste källorna. I analysen beskrivs dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

Dödligt våld i tre länder

Antal fall av dödligt våld per 100 000 i befolkningen enligt dödsorsaksstatistik 1990-2013. Källa: Socialstyrelsen (Sverige), Statistisk Sentralbyrå (Norge¹) och Tilastokesus (Finland).

Såväl Brås statistik över konstaterade fall av dödligt våld som Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik visar en tydlig minskning sedan 90-talets början. 2014 var antalet detsamma som föregående års notering (87 personer), och högre än året dessförinnan som var den lägsta någonsin (68 personer). Dödligt våld är ovanligt och antalet fall per år kan variera ganska mycket utan att det innebär ett trendbrott. Dödligt våld med skjutvapen har ökat något sedan mitten av 00-talet. Nivån i dag är dock lägre än den var i slutet av 90-talet. Utvecklingen av dödligt våld i våra grannländer motsvarar den i Sverige.

Utsatta för våld/misshandel

Andel utsatta för något våld 1990-2013², andel utsatta för misshandel 2005-2013, samt andel utsatta för fysiskt våld 2004-2012. Tvåårsmedelvärden. Andel i procent. Källor: Brå (NTU), SCB (ULF) och Folkhälsomyndigheten (Nationella Folkhälsoenkäten).

Mellan två och fyra procent av befolkningen drabbas årligen av misshandel enligt olika självdeklarationsstudier.  Såväl de studierna som slutenvårdsdata visar att misshandeln har minskat något de senaste åren. En jämförelse med Danmark, Finland och Norge visar på en liknande utveckling.

Andel som utsatts för personrån

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för personrån, år 2005–2013. Källa: NTU 2014.

Enligt NTU:s mätning för 2013 har utsattheten för personrån minskat något de senaste två åren. Nivån ligger dock ungefär på samma nivå som 2007 och 2009 och minskningen sedan 2011 får ses som naturlig variation, varför bedömningen är att utsattheten för rån är oförändrad. Utvecklingen i Danmark liknar den i Sverige.

Andel som utsatts för sexualbrott

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för sexualbrott, år 2005–2013. Källa: NTU 2014.

Den självdeklarerade utsattheten för sexualbrott har varit stabil sedan första mätningen 2005. Det är i första hand kvinnor som utsätts för sexualbrott. Den senaste mätningen för 2013 visar också en förhållandevis stor ökning i kvinnors utsatthet. Det återstår att se om ökningen är början på ett trendbrott eller om det är en tillfällig avvikelse från en i övrigt relativt stabil nivå. Ett problem med självdeklarationsundersökningar som NTU är att brottstyper där utsattheten är mycket låg är extra känsliga för slumpmässiga avvikelser enstaka år.

Andel som utsatts för hot

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för hot som gjort dem rädda, år 2005–2013. Källa: NTU 2014.

Andel som utsatts för trakasserier

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för trakasserier, år 2005–2013. Källa: NTU 2014.

NTU visar att andelen i befolkningen som utsatts för hot som varit så allvarliga att de känt sig rädda har legat relativ stabil över tid. Kvinnor är mer utsatta för hot än män. Den senaste mätningen för 2013 visar en ökande skillnad mellan könen.

NTU visar också att andelen som uppger att de utsatts för trakasserier har ökat något de senaste åren, såväl bland kvinnor som bland män. Ökningen föregicks dock av en minskning och nivåerna i dag är ungefär desamma som i mitten av 00-talet. I Finland och Norge har utsattheten i stället minskat de senaste åren.

Kontakt

Jonas Öberg, utredare. 08-527 58 436.
E-post: jonas.oberg@bra.se