Brå får i uppdrag att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar

Brå får i uppdrag av regeringen att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer

Särskilt fokus ska vara på otillåten påverkan från aktörer och grupperingar inom den organiserade brottsligheten och i kriminella nätverk. Därutöver ska Brå ge en bild av några delar av de kommunala verksamheter som är särskilt sårbara för otillåten påverkan. Brå ska också lämna förslag på åtgärder som kan vidtas av relevanta aktörer.

I uppdraget ska Brå inhämta synpunkter och erfarenheter från relevanta myndigheter, ett urval av kommuner och regioner och andra aktörer.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 14 december 2023. Delredovisningen avser en fördjupad analys av systemhotande aktörer och grupperingar utifrån data från Politikernas trygghetsundersökning (PTU). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 april 2025.