”Jag vill att det ska kännas lätt och okomplicerat att ta kontakt med oss ”


Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.

Viktor Haglind är regional brottsförebyggande samordnare i Kalmar län.

Viktor Haglind är regional samordnare i Kalmar län.

Hallå där Viktor Haglind!

Vad har du för tankar kring ditt nya uppdrag?

Det är ett spännande uppdrag med tydliga mål som formas utifrån de lokala förutsättningarna. Jag ser också att det är positivt att uppdraget är placerat på Länsstyrelsen då det sitter mycket och varierad kompetens här. Jag vill att det ska kännas lätt och okomplicerat att ta kontakt med oss och lyfta eller diskutera olika frågor i det brottsförebyggande området.

När det gäller mindre kommuner så har samordnare ofta många olika uppdrag. Vi på enheten för social hållbarhet i Kalmar tittar just nu på en modell för hur vi kan underlätta för kommunerna genom att beskriva hur våra olika uppdrag hänger ihop och var det finns skillnader.

Vad har du gjort hittills?

I Kalmar län startade vi upp ett nätverk för att samla kommuner och kommunpoliser. Där kan vi få syn på gemensamma problem och ge förslag på lösningar. Vi har ett tema vid varje träff och bjuder in gäster för att höja vår gemensamma kunskapsnivå. I nätverket kan vi också integrera civilsamhället på ett bra sätt.


Vad händer framöver?

Framöver planeras utbildningsinsatser för politiker och tjänstepersoner. Jag hoppas också på att kunna stötta olika aktörer i deras processer och vara ett bollplank. Redan nu har vi haft positiva effekter av att kunna lyfta frågor upp i det nationella nätverket och kunna ge förslag och goda exempel tillbaka. Samtidigt pågår ett arbete med att knyta kontakter brett ute med myndigheter, föreningar och företag.


Vad ser du som era största utmaningar och möjligheter?

I Brås årsrapport nämndes perspektivträngsel, där kan jag verkligen känna igen mig. Kommuner har ett mycket stort och komplext uppdrag som helhet. Det måste man ha respekt för. När det gäller mindre kommuner så har samordnare ofta många olika uppdrag. Vi på enheten för social hållbarhet i Kalmar tittar just nu på en modell för hur vi kan underlätta för kommunerna genom att beskriva hur våra olika uppdrag hänger ihop och var det finns skillnader.


Vad är fördelen med att vara regional brottsförebyggande samordnare i just Kalmar län?

Jag ser att det finns en stark vilja och intresse att arbeta både strategiskt och operativt med dessa frågor. Jag märker att det finns en vana att samverka, kanske hänger det ihop med att vi är ett län som bedrivit kärnteknisk verksamhet* under lång tid. Det händer mycket just nu runt om i våra mindre kommuner. Då alla tolv kommuner är små eller mellanstora så märker jag att det är korta informationsvägar och lättare att ta beslut då fler har ett helhetsperspektiv. Många tjänstepersoner har också mycket goda kontaktnät så det blir lätt att samverka med civilsamhället.

* Verksamhet som innebär att man uppför, innehar eller driver en kärnteknisk anläggning, eller annars tar viss befattning med kärnämne eller kärnavfall. Källa: Nationalencyklopedin