Brå får i uppdrag att utvärdera polissatsning

Regeringen har beslutat att ge Brotts­före­byggande rådet i uppdrag att följa upp och analy­sera sats­ningen på 10 000 fler anställda i Polis­myndig­heten under perioden 2016-2024. I detta ingår bland annat att kartlägga hur till­skotten har fördelats och använts samt analy­sera hur verk­sam­heten har utvecklats.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att uppdraget innebär att Brå ska kartlägga resurs­använd­ningen inom Polis­myndig­heten och hur kapaci­teten har utveck­lats på olika områden, i bland annat ingripande­verk­sam­heten, brotts­utred­nings­verk­sam­heten och den brotts­före­byggande verk­samheten. Kart­lägg­ningen ska även omfatta olika geo­grafiska del­områden såsom socialt utsatta områden och glesbygd. Brå ska också analy­sera utveck­lingen av olika resultat- och verksam­hets­indi­katorer och göra en bedömning av resurs­ökningarnas betydelse för resul­tatet och verk­sam­heten.

Vidare ska Brå analysera i vilken utsträckning resurser har fördelats till hante­ringen av grova brott, med inrikt­ning på skjut­ningar och andra brott med kopp­ling till krimi­nella nätverk och grov organi­serad brotts­lighet, och hur detta har påverkat hante­ringen av annan brotts­lighet. Även utveck­lingen av resurser och resultat på området mäns våld mot kvinnor ska studeras.

Brå ska även studera hur Polis­myndig­hetens kapacitet har utvecklats i relation till förhål­landen såsom brotts­utveck­lingen och befolk­nings­utveck­lingen, samt i den utsträck­ning det är möjligt, i jäm­förelse med andra länder.

I uppdraget ingår också att redogöra för och analy­sera hur olika typer av kost­nader i verk­sam­heten har utvecklats över tid. Vid behov ska Brå lämna förslag på åtgärder till regeringen eller Polis­myndigheten.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Polis­myndig­heten. Det ska del­redo­visas till regeringen (Justitie­departe­mentet) senast den 24 mars 2023 och den 18 oktober 2024. Uppdraget ska slut­redo­visas senast den 27 mars 2026.