Ny förbättrad statistik över misstänkta personer


Statistiken över misstänkta personer revideras för att ge en mer heltäckande bild av personer som misstänkts för brott. Nytt är att statistiken förutom att redovisa personer även visar själva händelserna – de handlagda brottsmisstankarna. Tack vare nya indelningar blir det i fortsättningen även lättare att göra jämförelser med den övriga brottsstatistiken.

Handlagda brottsmisstankar

Antal handlagda brottsmisstankar, 2014–2023. Uppgifterna för åren 2013–2016 korrigerades 2018−06−14.

Roger Karlsson, statistiker på Brå.

Roger Karlsson, statistiker på Brå.

Statistiken över misstänkta personer, inklusive brottsdeltaganden, har reviderats. Nu är statistiken indelad i två produkter: misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar. Den nya statistiken är en del av ett omfattande och flerårigt arbete som Brå bedrivit för att användaranpassa och kvalitetssäkra kriminalstatistiken.

– Under senare år har vi genomfört flera kvalitetsstudier inom statistikverksamheten som pekat på brister i den tidigare statistiken över misstänkta. Dessa har varit en viktig utgångspunkt bakom arbetet med att utforma den nya statistiken, säger Roger Karlsson statistiker på Brå.

Den tidigare statistiken var tänkt att ringa in de som var starkt misstänkta för brott. Men det blev i längden problematiskt eftersom den inte visade alla misstänkta personer – bara de personer som fortfarande var misstänkta efter utredning – och för att definitionen visade sig vara känslig för ändringar i bland annat praxis och beslutskoder. Nu har vi utvidgat populationen till samtliga misstänkta, men vi särredovisar även personer med lagföringsbeslut. Eftersom den nya indelningen utgår från typ av beslut blir det också möjligt att göra jämförelser med annan brottsstatistik.

Handlagda brottsmisstankar

Det tidigare begreppet Brottsdeltaganden tas bort och ersätts istället av handlagda brottsmisstankar. I den nya produkten kan man förutom lagförda brottsmisstankar även utläsa de brottsmisstankar som blivit föremål för förundersökningsbegränsning.

–Den nya statistiken blir till nytta för både utredare, forskare och rättsväsendet eftersom man nu dels får en uppfattning om vilka volymer av brottsmisstankar som de brottsutredande myndigheterna totalt sett har hanterat under ett år, dels kan följa upp hur många av brottsmisstankarna som lett till ett lagföringsbeslut. Den statistiken har inte redovisats tidigare. En annan fördel med den nya indelningen är att man nu kan se resultatet utifrån ålder och kön vilket man inte kunde tidigare. Det gör det möjligt att studera hur brottsmisstankarna fördelar sig mellan unga och vuxna, eller kvinnor och män, säger Roger Karlsson.

Läs mer: Ny statistik över personer misstänkta för brott 2016


Om statistiken

 • Misstänkta personer
  Personer
  som registrerats som minst skäligen misstänkt för brott och där det fattats ett beslut, under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottsmisstanken är avslutad.

 • Handlagda brottsmisstankar
  Brottsmisstankar
  gällande personer som varit minst skäligen misstänkta för brott och där ett beslut för brottsmisstanken fattats under redovisningsåret som innebär att handläggningen av brottsmisstanken är avslutad. Flera brottsmisstankar som handlagts under samma redovisningsperiod kan gälla en och samma person. I statistiken räknas dock varje enskild brottmisstanke för sig.

 • Lagföringsbeslut
  Åklagarens beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse/straffvarning.