Snabbare lagföring har haft avsedd effekt

Pressmeddelande

Snabbare lagföring är en försöks­verksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polis­ingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. En ny rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) publicerar idag visar att försöket har fallit väl ut.

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018. Brå har följt och utvärderat försöksverksamheten sedan start. Syftet med projektet är att med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol.

– Snabbare lagföring har fungerat bra i polisområde Stockholm nord. Man har lyckats korta handläggningstiderna för de brottstyper som ingått i försöksverksamheten och personalen är motiverad och engagerad, säger Lina Fjelkegård, utredare, Brå.

Snabbare lagföring innebär dels förändrade arbetssätt och rutiner som exempelvis tidiga utredningsåtgärder och minskad ärendesamordning, dels förändringar av lagar och förordningar som fullmakt för godkännande av strafföreläggande och tillgänglighetsdelgivning. Försöksverksamheten innebär även en generellt skyndsam handläggning av de ärenden som ingår och att dessa ärenden till viss del prioriteras.

Det finns tydliga fördelar med Snabbare lagföring och Brås övergripande slutsats är att det finns goda skäl att fortsätta med och även utvidga verksamheten. Man kan dock inte förvänta sig samma resultat överallt då förutsättningarna skiljer sig över landet. Samtidigt har vissa problem blivit synliga i utvärderingen.

– Det kan exempelvis bli en utmaning att få till en välfungerande myndighetssamverkan och att bemanna utredningsjouren. I det fortsatta arbetet med Snabbare lagföring behöver de problem som framkommit i utvärderingen hanteras. Bland annat behöver avsteget från ordinarie rutiner för ärendesamordning och en ökad belastning på tingsrätterna utredas vidare. Vi har även identifierat problem med alltför korta tider för de personutredningar som Kriminalvården gör inför yttrande till domstol om lämplig påföljd, säger Lina Fjelkegård.

Fakta om Snabbare lagföring

För att ett brott ska bli aktuellt för handläggning inom Snabbare lagföring för vuxna lagöverträdare ska förundersökningen ledas av polis. Brottet får ha högst tre års fängelse i straffskalan och gärningspersonen ska vara påträffad på eller i närheten av brottsplatsen. Brottet ska även vara enkelt att utreda för att hanteras som en del av Snabbare lagföring.

För ytterligare information

Läs rapporten

Snabbare lagföring Utvärdering av en försöksverksamhet i norra Stockholm (2020:3)