Snabbare lagföring

Utvärdering av en försöksverksamhet i norra Stockholm

Snabbare lagföring är en försöks­verksamhet där myndigheter i rättskedjan arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018. Brå har följt och utvärderat försöksverksamheten sedan start. I april 2019 lämnades en delredovisning; det här är slutredovisningen. Syftet med projektet är att med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol.

Verksamheten bedrivs inom Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Kriminalvården och tingsrätterna i Attunda, Norrtälje och Solna.

Snabbare lagföring innebär dels förändrade arbetssätt och rutiner, dels några förändringar av lagar och förordningar. Försöksverksamheten innebär även en generellt skyndsam handläggning av de ärenden som ingår och att dessa ärenden till viss del prioriteras.

Det finns både tydliga fördelar och nackdelar med Snabbare lagföring. Brås övergripande slutsats är att det finns goda skäl att fortsätta med, och utvidga verksamheten, dock med en medvetenhet om skilda förutsättningar över landet. Man bör således inte förvänta sig samma resultat överallt. I det fortsatta arbetet med Snabbare lagföring behöver de nackdelar som framkommit i utvärderingen hanteras, och Brå lämnar rekommendationer för det arbetet.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-8688599-29-2
urn:nbn:se:bra-891

© Brottsförebyggande rådet 2020
Författare: Mona Backhans, Lina Fjelkegård, Sara Jonsson

Kundkorg

Summa: