Brott i arbetslivet vanligare i kvinnodominerade yrken


Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent under åren 2008-2016. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Av de förvärvsarbetande i åldern 20–64 år uppger i genomsnitt 3,2 procent att de under perioden 2005–2016 utsattes för något yrkesrelaterat brott mot person (hot, misshandel, rån, sexualbrott eller trakasserier). Inom bevaknings- och säkerhetsyrken, till exempel polis och väktare, uppger 21 procent att de blivit utsatta. Men totalt sett är utsattheten större i kvinnodominerade yrken. Inom socialt arbete, till exempel socialsekreterare, uppger 14 procent att de hade utsatts för något yrkesrelaterat brott. Den tredje mest utsatta yrkesgruppen hör till hälso- och sjukvården, såsom sjuksköterskor och vårdbiträden, där 6 procent uppger att de utsatts.

– En större utsatthet i dessa yrkesgrupper har troligen att göra med yrkets karaktär. Att ha direktkontakt med andra än sina kollegor, särskilt potentiellt aggressiva personer, samt att utöva kontroll eller makt över andra verkar öka risken att utsättas för hot och våld i arbetet, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Ökningen störst för kvinnor som utsätts för sexualbrott

Den yrkesrelaterade utsattheten för brott mot person har ökat under åren 2008–2016, och utvecklingen har sett likartad ut för kvinnor och män. En markant ökning syns framförallt i andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott på arbetsplatsen.

– Ökningen hänger samman med en generell uppgång i andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott. Förutom en faktisk ökning i yrkesrelaterade sexualbrott kan det delvis handla om att minskad tolerans för sexualbrott leder till att fler berättar vad de varit med om, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Anser att brottet är en del av arbetet

Nästan tre av fyra yrkesrelaterade brott polisanmäls aldrig. Det som anmäls oftast är rån, av vilka 67 procent anmäls. Misshandel anmäls i 33 procent av fallen, och för hot och trakasserier är motsvarande siffror 26 respektive 23 procent. Av sexualbrotten anmäls endast 13 procent. Det främsta skälet till att inte polisanmäla, uppges vara att händelsen ses som en del i arbetet. Den attityden gäller främst misshandel, men är minst vanlig vid sexualbrott.

Fakta

Kortanalysen bygger på uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2006–2017, om förvärvsarbetande i åldern 20–64 år (79 907 personer). NTU är en urvalsundersökning som bygger på intervjuer och som genomförs årligen av Brå sedan 2006.


För mer information

• Elisabeth Nordén, 08-527 58 462, e-post: elisabeth.norden@bra.se
• Thomas Hvitfeldt, 08-527 58 441, e-post: thomas.hvitfeldt@bra.se

Läs hela rapporten