Så har det brottsförebyggande arbetet växt fram

Illustrationen föreställer ett samhälle med olika människor, bland annat en person med barnvagn, en cyklist och en polis.

Illustration: Susanne Engman


Nya aktörer, nya uppgifter och tydligare inriktning – det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Inför dessa nya kliv har Brå tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser inom det brottsförebyggande arbetet idag.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Foto: Liselotte van der Meijs

– Det brottsförebyggande arbetet står ständigt inför nya utmaningar och vi ser att det kan vara lärorikt för alla som arbetar brottsförebyggande att kasta ett öga i backspegeln, för att få en djupare inblick i det brottsförebyggande arbetet framväxt och utveckling, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Boken beskriver hur det brottsförebyggande arbetet utvecklats i Sverige sedan 1993, startåret för närpolisreformen, som 1996 följdes av det nationella brottsförebyggande programmet Allas vårt ansvar. Genomgången avslutas med perioden 2013- 2016, en tid då det brottsförebyggande arbetet till stor del handlade om införandet av en ny polisorganisation.

Milstolpar i det brottsförebyggande arbetet

  • Start. Perioden 1993–1998 kan beskrivas som en start. Det brottsförebyggande arbetet tog då stora kliv framåt både nationellt och lokalt. Närpolisreformen genomfördes och ett nationellt brottsförebyggande program, Allas vårt ansvar, lanserades.
  • Etablering. Perioden 1999–2003 utgjordes av några år då det brottsförebyggande arbetet etablerades lokalt. De allra flesta kommuner startade lokala brottsförebyggande råd och arbetet började ta fäste och form.
  • Utvidgning. Perioden 2004–2007 var en tid då arbetet gick in i en utvidgning. Den lokala organisationen var på plats och den brottsförebyggande verksamheten utvecklade flera viktiga arbetssätt och metoder som började användas lokalt.
  • Fördjupning. Perioden 2008–2012 fördjupades utvidgningen av det brottsförebyggande arbetet. Under perioden betonades vikten av samverkan, och då särskilt samverkan mellan kommunen och polisen.
  • Förberedelser. Perioden 2013–2016 präglades av förberedelser inför genomförandet av en ny polisorganisation, med ett tätare samarbete med framförallt kommunerna.

– Startpunkten som vi har valt för boken är ett händelserikt skede, en period då det brottförebyggande arbetet tog stora kliv framåt både nationellt och lokalt. Vi avslutar vår genomgång 2016, även det en händelserik period, där det brottsförebyggande arbetet är etablerat över nästan hela Sverige men kraven på den brottsförebyggande förmågan höjs, menar Karin Svanberg.

Boken riktar sig i första hand till brottsförebyggande strateger, samordnare och specialister samt beslutsfattare i brottsförebyggande frågor. Ambitionen är att ge var och en, beroende på position, en förståelse för det brottsförebyggande arbetet. Brå har sedan 2017 ett regeringsuppdrag att årligen ta fram en rapport om det brottsförebyggande arbetet. Boken ger en bra utgångspunkt inför de kommande årsrapporterna.

Beställ boken här