Det senaste året har unga mäns oro för att bli utsatt för brott ökat. 19 % av alla 16-19-åringar är oroliga för att bli rånade, vilket är nästan en fördubbling sedan 2017. Det är också allt fler unga män som uppger att de utsatts för rån.

Oro över brottsligheten ökar bland unga män

Otryggheten och oron för brott har generellt ökat något. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Förtroendet för rättsväsendet har ökat och störst förtroende har polisen. Det visar Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2020 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Andelen som känner oro över brottsligheten i samhället har efter en stabil nivå de senaste åren ökat från 43 procent 2019 till 47 procent 2020, vilket är den högsta nivån sedan mätningarna startade. Särskilt bland unga män 16–19 år, har oron ökat de senaste åren. Till exempel oro för personrån som ökat från 11 procent 2017 till 19 procent 2020, och oro över brottsligheten som bland unga män ökat från 22 till 32 procent under samma tidsperiod.

- Det är en tydlig trend att oron över brottsligheten ökat bland unga män, och personrån är den brottstyp där oron för att utsättas ökat tydligast. Det bör dock noteras att även om unga mäns oro har ökat tydligast, så är det generellt sett kvinnor som är mest oroliga, säger Maria Molin, projektledare, Brå

Det personbrott som flest uppger att de utsätts för är hot, medan det är minst vanligt att uppge utsatthet för personrån. Dock syns en uppåtgående trend för personrån, bland i synnerhet unga män. Där har andelen som uppger sig ha utsatts ökat från 2,5 procent 2016 till 5,9 procent 2019. Bland kvinnor syns inte en lika tydlig ökning även om den andelen ökat bland de yngsta (0,7 procent till 1,2 procent).

Sedan 2017 har förtroendet för polisen ökat med 12 procentenheter, från 42 procent till 54 procent 2020. Förtroendet för rättsväsendet som helhet uppvisar en svagt uppåtgående trend, från 44 procent 2017 till 49 procent 2020.

För att öka kunskapen om de så kallade ungdomsrånen har Brå inlett en kartläggning som ska belysa omfattningen och utvecklingen av rånen, vilka typer av personrån det handlar om, i vilka områden de begås samt vad som driver ungdomar att råna andra ungdomar. Resultaten ska kunna ligga till grund för överväganden och åtgärder, och förväntas kunna presenteras i slutet av 2021.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen (16–84 år).

Majoriteten av respondenterna besvarade frågorna innan Folkhälsomyndigheten skärpte rekommendationerna om social distansering och hemarbete med anledning av covid-19-pandemin.

Kontakt