Nationella trygghetsundersökningen 2020

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Undersökningen belyser frågeställningar av den här typen: Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

Om NTU

I den här rapporten redovisas de övergripande resultaten från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2007–2020. Rapporten är överlag beskrivande. Djupgående analyser eller förklaringar till resultat kan i stället presenteras i olika fördjupningsstudier. I rapporten sammanfattas resultat från undersökningen, uppdelat på frågeområdena utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas kontakter med rättsväsendet. Av de 200 000 personer som ingick i urvalet i NTU 2020 var det cirka 74 000 personer som deltog.

Poddsändning

Vad gör människor otrygga och oroliga för brott? Och vad kan otryggheten och oron få för konsekvenser? Hur ser det ut med utsattheten för brott och varför ökar förtroendet för polisen? Det är en del av innehållet i det här avsnittet där vi pratar om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning.

Medverkande: Maria Molin, projektledare, Brå; Sofie Lifvin, utredare, Brå; Anita Heber, kriminolog, Stockholms universitet; Manuel Firpo, biträdande lokalpolisområdeschef, Södermalm

Programledare: Willy Silberstein

Fakta om publikationen

Författare: Sofie Lifvin, Maria Molin, Åsa Irlander Strid och Johanna Viberg

© Brottsförebyggande rådet 2024

ISBN 978-91-88599-32-2

urn:nbn:se:bra-922

Rapport 2020:8

Tips på andra rapporter