Nationella trygghetsundersökningen 2020. Teknisk rapport

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av NTU. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

Fakta om publikationen

Författare: Sofie Lifvin och Maria Molin

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-924

Rapport 2020:9

Tips på andra rapporter