Nytt metodstöd för att förebygga våld mot kvinnor och flickor

Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Carl Gynne, utredare på Brå.

Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Carl Gynne, utredare på Brå.

Mäns våld mot kvinnor utgör en allvarlig brottslighet i Sverige. Brå har därför tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd som kan användas för att kartlägga mäns våld mot kvinnor och flickor. De tre våldstyper som står i fokus i metodstödet är våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Carl Gynne, utredare på Brå, har arbetat med att ta fram stödet.

– Vi vet att mäns våld mot kvinnor är ett av våra största jämställdhetsproblem i samhället. Jobbar vi inte med att kartlägga och ringa in den här problematiken som ett prioriterat område så tenderar dessa brott att nedprioriteras i relation till andra brottskategorier i det brottsförebyggande arbetet. Metodstödet svarar också upp mot ett nationellt behov av ökad samordning mellan olika brottsförebyggande aktörer, säger Lina Lundborg, utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

Regeringen presenterade under hösten 2021 ett åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Inom ramen för åtgärdspaketet fick Brå uppdraget att se över hur områdesspecifika kartläggningar av brottslighet kan breddas, genom att se till att underlaget i kartläggningarna också innefattar våldsförebyggande inslag. Det metodstöd som Brå och Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram, i samråd med Socialstyrelsen, är ett resultat av detta uppdrag.

– Även om vi vet om att de här frågorna är omfattande problem i vårt samhälle, så gör vi helt enkelt inte tillräckligt mycket för att förhindra och förebygga dess förekomst. Vi behöver omsätta vår kunskap i praktik, och just kartläggning är en nyckelaspekt i att kunna ta ett krafttag för att förebygga brott på ett effektivt sätt, menar Lina Lundborg.

Med hjälp av metodstödet kan lokala brottsförebyggare säkerställa att frågor om mäns våld mot kvinnor inbegrips i det brottsförebyggande arbetet. Metodstödet underlättar därmed för lokala brottsförebyggare att arbeta kunskapsbaserat – god kunskap om de lokala problemen genererar lösningar som passar de lokala behoven.

– Huvuddelen av stödet består av förslag på underlag som kan användas i kartläggningsarbetet. Innehållet är målgruppsanpassat och nivåindelat efter den kapacitet och de resurser som olika aktörer har. Vi tar upp flera olika aktörer som tillhandahåller viktig information i relation till kartläggningsarbetet, till exempel kvinno- och tjejjourer, socialtjänstens enheter eller regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, säger Carl Gynne, utredare på Brå.

Metodstödet innehåller också kompletterande underlag till kartläggningsarbetet i form av nationella rapporter och statistik som kan användas som en kunskapsbank. Det finns också exempel på stöd i arbetet, bland annat finns tre möjliga scenarier på hur kartläggningsarbetet kan se ut i praktiken.

– Vi vill verkligen betona att det med hjälp av metodstödet går att ta fram lokal kunskap om de tre våldstyperna, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Med denna kunskap som grund för arbetet finns goda förutsättningar för att på allvar börja förebygga de här brotten på lokal nivå, berättar Carl Gynne.