Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga


Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

Otrygghet i boendeområdet

Otrygghet vid utevistelse sen kväll, enligt NTU 2006–2016. Andel som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår att gå ut på grund av otrygghet, efter kön, för socielt utsatta områden och för övriga urbana områden.

Andelen otrygga är generellt större bland boende i socialt utsatta områden än bland boende i övriga urbana områden. Särskilt stor är skillnaden vid frågor om otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna bostadsområdet och oro för överfall eller misshandel. Drygt varannan kvinna (53 procent) uppger att de är mycket/ganska otrygga eller att de avstår att gå ut på grund av otrygghet. Motsvarande siffra i övriga urbana områden är 30 procent.

– Utmärkande är också att bland kvinnor som bor i socialt utsatta områden, så är otryggheten och oron för brott i vissa fall markant högre i jämförelse med män i likadana boendeområden, säger Carl Command, utredare på Brå.

Det råder även stor skillnad mellan män i olika områden. Otryggheten bland män i socialt utsatta områden är mer än dubbelt så hög som bland män i övriga urbana områden.

Högre utsatthet men försiktigt positiv utveckling i socialt utsatta områden

Andelen utsatta för både brott mot enskild person och egendomsbrott är större bland boende i socialt utsatta områden, i jämförelse med andra urbana områden samt i riket i stort. Vad gäller utvecklingen av utsatthet för brott mot enskild person är den bland män i andra urbana områden stabil medan utsattheten bland kvinnor har ökat. Andelen utsatta för brott mot enskild person har minskat i socialt utsatta områden. Det gäller såväl män som kvinnor.

– Medias och polisens beskrivningar av socialt utsatta områden handlar ofta om ordningsproblem. Det sker och rapporteras om skjutningar, attacker mot blåljuspersonal och öppen droghandel. Baserat på detta är det lätt att läsa in att den totala utvecklingen i de områdena skulle vara negativ i form av ökad utsatthet för brott. Men den bilden kan inte styrkas genom den här rapporten, säger Carl Command, utredare på Brå.


Fakta

Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och beskriver utvecklingen av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden jämfört med andra urbana områden. Beskrivningen baseras på Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Kvinnors och mäns otrygghet och utsatthet särredovisas.

För ytterligare information

Läs hela rapporten

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö Analys utifrån Nationella trygghetsundersökningen (2017:7)