Halvårsstatistik över handlagda brott


Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2016.

Huvudresultat:

Handlagda brott
Under första halvåret 2016 blev 764 000 brott handlagda, vilket är en ökning med 12 500 brott eller 2 procent jämfört med första halvåret 2015.

För närmare hälften (48 %) av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits, andelen är 3 procentenheter lägre än första halvåret 2015. Av dessa var de antalsmässigt största brottskategorierna dels brott mot person, dels stöld- och tillgreppsbrott.

De resterande handlagda brotten (52 %) direktavskrevs. Andelen är 3 procentenheter högre jämfört med samma period 2015 och utgjordes främst av stöldoch tillgreppsbrott.

För närmare en tredjedel av de handlagda brotten (242 000 brott eller 32 %) fanns det minst en skäligen misstänkt person registrerad, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med första halvåret 2015. Dessa utgjordes främst av brott mot person och narkotikabrott.

Förundersökningsbegränsade brott
Under första halvåret 2016 förundersökningsbegränsades 4 procent (28 900 brott) av samtliga handlagda brott, vilket är samma nivå som första halvåret 2015. De flesta besluten om förundersökningsbegränsning togs efter att en utredning inletts.

Den största brottskategorin bland samtliga förundersökningsbegränsade brott var brott mot person, som utgjorde 23 procent. Närmare hälften av dem utgjordes av ärekränkningsbrott, vilket är ett så kallat målsägandebrott som faller under särskilt åtal. Även stöld- och tillgreppsbrott, främst stöld och snatteri i butik, utgjorde en relativt sett stor del av de förundersökningsbegränsade brotten.

Personuppklarade brott
Under första halvåret 2016 personuppklarades 107 000 handlagda brott, vilket innebär en minskning med 5 070 brott (−5 %) jämfört med samma period 2015.

Lagföringsprocent och personuppklaringsprocent
Lagföringsprocenten uppgick till 31 procent, vilket är samma nivå som första halvåret 2015. Lagföringsprocenten redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exkl. förundersökningsbegränsade brott).

Av samtliga handlagda brott personuppklarades 14 procent (så kallad personuppklaringsprocent), vilket motsvarar en minskning med 1 procentenhet jämfört med första halvåret 2015.

Enligt prognosen för helåret 2016 kommer personuppklaringsprocenten att uppgå till 14 procent, vilket motsvarar en minskning med 1 procentenhet jämfört med helåret 2015.

Här hittar du statistiken över Handlagda brott