Ökning i vissa typer av dödligt våld


Det dödliga våldet har ökat de senaste åren men nivåerna är ändå lägre jämfört med i början av 1990-talet. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt medan dödligt familjevåld minskat. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Dödligt våld per 100000 i befolkningen (glidande fyraårsmedelvärden) 1960–2017. Källor: Socialstyrelsen och Brå.

Efter en längre tids nedåtgående trend har antalet fall av dödligt våld ökat de senaste åren. Dagens nivå på omkring 1 fall per 100 000 invånare är dock fortfarande lägre än nivån i början av 90-talet, som var omkring 1,3–1,4 fall per 100 000 i befolkningen. I ett globalt perspektiv uppvisar Sverige mycket låga nivåer av dödligt våld.

– Det dödliga våldet har ändrat karaktär genom att det som kan kopplas till konflikter i kriminella miljöer har ökat kraftigt medan det dödliga våldet inom familjen har minskat. Sådant dödligt våld är dock fortfarande lika vanligt som konflikter i kriminell miljö, säger Jonas Öberg, utredare, Brå.

Dödligt våld drabbar män och kvinnor på olika sätt

Det dödliga våldet som drabbar kvinnor respektive män sker i olika kontexter. För kvinnliga brottsoffer är det vanligast att gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner och motiven är ofta relaterade till separation och svartsjuka. Gärningspersonen har inte sällan psykiska problem. När män faller offer för dödligt våld är det istället vanligare att någon av de inblandade har koppling till den kriminella miljön eller att en dispyt uppstått med någon utanför familjen. När det gäller våld i nära relationer riktat mot kvinnor är motiven ofta relaterade till separation och svartsjuka.

Minskad uppklaring och strängare straff

Uppklaringen av dödligt våld har länge varit hög, i ungefär 8 fall av 10 fall har en gärningsperson kunnat knytas till brottet. På senare år ser man dock en viss minskning. Det är en generell trend som gäller även andra brott men har också att göra med förändringen i karaktären av dödligt våld.

– Fler fall äger rum i den kriminella miljön och de brotten är svåra att utreda. Även om de ofta sker i offentlig miljö och inför vittnen är det få som vill tala med polisen. Mindre än vart fjärde fall klaras upp, jämfört med nästan alla händelser av familjerelaterat dödligt våld, säger Klara Hradilova Selin.

Över tid har straffen för dödligt våld blivit strängare. Det finns sedan länge en tendens till att fler fälls för mord istället för dråp eller vållande till annans död. Andelen som döms till fängelse istället för bland annat rättspsykiatrisk vård, har ökat. En rad lagändringar under det senaste decenniet har gjort att de utdömda tidsbestämda straffen blivit längre och livstidsstraffen fler.

För ytterligare information:

Läs rapporten

Dödligt våld i Sverige 1990–2017 Omfattning, utveckling och karaktär (2019:6)
Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms