Brå får i uppdrag att utveckla det natio­nella stödet i det brottsföre­byggande arbetet

Regeringen ger Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet i det brotts­före­byggande arbetet. Brå ska särskilt utveckla följande delar: behovs­anpassade och praktik­nära stöd­insatser till kommuner och andra aktörer, stöd­insatser till läns­styrelserna, den nationella sam­ordningen, upp­följ­ningen av det brotts­före­byggande arbetet och kunskaps­utveck­lingen om brotts­före­byggande åtgärder.

Samtidigt får länsstyrelserna i uppdrag att utveckla det regionala stödet till kommunerna i det brotts­före­byggande arbetet. Läns­styrelserna ska i samarbete med Brå utveckla ett mer samordnat, behovs­anpassat och praktik­nära stöd till kommunerna i det brotts­före­byggande arbetet i hela landet.

Uppdragen ska slut­redovisas senast den 31 mars 2025.

Ny lag föreslås träda i kraft den 1 juli

För att säkerställa att kommunernas brotts­före­byggande arbete är prioriterat, effektivt och kunskaps­baserat beslutade regeringen i december förra året en proposition (prop. 2022/23:43) som ger kommunerna ett lag­stadgat ansvar att arbeta brotts­före­byggande. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli i år. För en effektiv implemen­tering av den nya lagen, och ett stärkt lokalt brotts­före­byggande arbete generellt, är det viktigt att kommuner och andra brotts­före­byggande aktörer erbjuds ett ända­måls­enligt stöd. Därför förstärker regeringen både Brås och läns­styrelsernas stöd­insatser i det brotts­före­byggande arbetet.

Läs mer om Brås stöd till kommunerna