Oro för brott får elever att begränsa sin vardag

Pressmeddelande

Nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta. Det visar Skolundersökningen om brott 2019, som Brå publicerar idag.

Det är vanligt att elevers oro för brott leder till att de begränsar sin vardag och sitt sociala liv. Oron kan få dem att de hålla sig borta från skolan, undvika att gå ut på kvällen eller undvika specifika personer eller platser. Det är vanligast bland tjejer att oro för brott medfört någon form av begränsning i vardagen (56 procent jämfört med 46 procent av killarna). Bland pojkarna har andelen som uppger att de begränsas i sin vardag ökat (från 37 procent 2015), medan nivån varit stabil bland flickorna under samma period

– Oron för brott får särskilt stora konsekvenser för de elever som blivit utsatta för något brott. Av de killar som blivit utsatta för hot är det nästan 20 procent som har uppgett att de hållit sig borta en hel dag från skolan. Motsvarande andel bland de killar som inte utsatts är 2,8 procent, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå.

Ungefär hälften av alla elever har blivit utsatta för brott. Tjejer och killar har blivit utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men typen av brott skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel.

Det är även tydliga skillnader mellan tjejers och killars attityder till vänners beteenden. Killar är exempelvis betydligt mer toleranta till vänner som skolkar eller stjäl.

– Nästan en tredjedel av killarna tycker att det är okej om en kompis slår ner någon som har sagt något förolämpande. Bland tjejerna är andelen hälften så stor. Bland både tjejer och killar ser vi en ökad acceptans till att vänner dricker sig berusade eller skolkar, medan färre tycker att det är okej om de klottrar, säger Thomas Hvitfeldt.

Om Skolundersökningen om brott

Skolundersökningen om brott genomförs vartannat år bland elever i årskurs nio. I årets undersökning har drygt 5 800 elever svarat på frågor om utsatthet för och delaktighet i brott under de senaste tolv månaderna. Det övergripande syftet med undersökningen är att beskriva utvecklingen av självrapporterad utsatthet för brott och delaktighet i brott över tid. Undersökningen har genomförts totalt elva gånger sedan 1995.

Kontakt

Thomas Hvitfeldt: 08-527 58 441; thomas.hvitfeldt@bra.se