Skolundersökningen om brott 2019

Om utsatthet och delaktighet i brott

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

Skillnader i synen på vänners beteende

Det är generellt stora skillnader i attityder mellan tjejer och killar. Exempelvis uppger drygt 15 procent bland tjejerna och nästan 32 procent bland killarna att det skulle vara helt okej/ganska okej om kompisarna slog ner någon som sagt förolämpande saker. En stor del av eleverna 2019 att det skulle vara helt okej/ganska okej att kompisarna drack sig berusade, och resultaten är likartade mellan tjejer och killar (nästan 42 procent bland tjejer och drygt 45 procent bland killar).

Nästan hälften uppger utsatthet för brott

Tjejer och killar uppger utsatthet för brott i ungefär lika stor utsträckning, men strukturen skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel.

Oro för brott får stora konsekvenser

Bland eleverna är det vanligt att oro för brott medfört att man hållit sig borta från skolan en hel dag, undvikit att gå ut kvällstid eller undvikit specifika personer eller platser under 2019. Det är vanligast bland tjejer att oro för brott medfört någon form av konsekvens (56 procent jämfört med 46 procent bland killar).

Drygt hälften uppger delaktighet i brott

Ungefär hälften (52 procent) av eleverna 2019 uppger att de begått något brott (stöldbrott, våldsbrott, skadegörelse eller narkotikabrott) vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna, vilket är på ungefär samma nivå som 2017 och 2015.

Om skolundersökningen

Skolundersökningen om brott är en undersökning som genomförs vartannat år bland elever i årskurs nio. I årets undersökning har drygt 5 800 elever svarat på frågor om utsatthet för och delaktighet i brott under de senaste tolv månaderna. Det övergripande syftet med undersökningen är att beskriva utvecklingen av självrapporterad utsatthet för brott och delaktighet i brott bland elever i årskurs 9 över tid. Undersökningen har genomförts totalt elva gånger sedan 1995.

Skolundersökningen om brott är en del av Sveriges officiella statistik (gäller statistik från 2019).

Fakta om publikationen

Författare: Sara Westerberg

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-930

Rapport 2020:11