”Ambitionen är att skapa en bred samverkan i länet ”


Att få till en bred samverkan där de olika aktörerna kan ge varandra stöd, inspiration och många skratt, står högt på listan för Annie Lees. Som en av landets 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare ska hon se till så att Blekinges brottsförebyggare får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.

Annie Lees är ny regional brottsförebyggande samordnare i Blekinge län.

Annie Lees är ny regional samordnare i Blekinge.

Hallå där Annie Lees!

Hur går det?

Jag har intervjuat samtliga kommuner och deras behov är ganska likartade. Goda exempel på hur andra har arbetat står högst upp på listan. Vidare är det flera som vill utveckla sitt arbete med lokal problembild, stärka och utbilda lokala brottsförebyggande råd för att bättre rusta dem inför sin uppgift, få hjälp med omvärldsbevakning, metodstöd samt ny kunskap inom det brottsförebyggande området. Vi diskuterar just nu om vi ska starta upp ett regionalt nätverk, då både tjänstepersoner på kommunen och lokala brottsförebyggande råd vill träffas och diskutera hur arbetet kan förbättras. Mitt mål är att kunna erbjuda det stöd som efterfrågas av kommunerna, polisen och andra aktörer som bidrar till det lokala brottsförebyggande arbetet.


Vad händer framöver?

Min tanke är att fortsätta intervjua flera aktörer (både statliga, inom näringslivet och idéburen sektor) som bidrar till det brottsförebyggande arbetet, för att få en mer heltäckande bild av de behov som länsstyrelsen kan möta upp i Blekinge. Ambitionen är att skapa en bred samverkan i länet mellan olika aktörer, där vi inspirerar och stöttar varandra i arbetet och skrattar ofta på våra möten.


Vad ser du som dina största utmaningar och möjligheter?

Den största utmaningen med alla typer av förebyggande arbete är att se till de organisationer som bäst behöver stöd också får det. Redan aktiva organisationer har lättare att hoppa på tåget, ta emot stöd och förbättra sitt arbete. Min främsta uppgift är att höja lägstanivån i länet, så att skillnaderna i det brottsförebyggande arbetet inte ökar mellan olika demografiska områden.

En annan utmaning är att skapa utrymme och förutsättningar för frågorna hos berörda aktörer. Mindre kommuner har inte möjlighet att anställa samordnare på heltid för att jobba brottsförebyggande, utan löser det genom att skapa kombinationstjänster och genom att lyfta in frågorna i redan befintliga strukturer och arbetsområden. Här gäller det att vara flexibel i sitt sätt att tänka och att inte snöa in på ”hur det borde vara”. Får man bara till en bra lokal problembild tror jag det går att hitta kreativa och smarta insatser för att stävja de problem man behöver jobba med.

Min främsta uppgift är att höja lägstanivån i länet, så att skillnaderna i det brottsförebyggande arbetet inte ökar mellan olika demografiska områden.

Sist men inte minst bör nämnas vikten av att lyfta fram våra kommunpoliser. I Blekinge har vi ett nära samarbete med de duktiga och drivna kommunpoliser som jobbar här. Deras insats är avgörande för det lokala brottsförebyggande arbetet och rollen som kommunpolis borde få en tydligare status inom polismyndigheten.


Vad är fördelen med att vara regional brottsförebyggande samordnare i just Blekinge län?

En av de tydligaste fördelarna i Blekinge är storleken. Fem kommuner och liten geografisk yta gör det enkelt att skapa relationer med varandra. Det är väldigt roligt att jobba i Blekinge eftersom det finns ett starkt kollegialt stöd från sina samarbetspartners. Tjänstepersonerna i länet har många gånger flera olika ansvarsområden och har därmed bra koll på helheten. Vi känner varandra väl och träffas ofta och i många olika sammanhang. Det finns en lång tradition av samverkan i länet och flera uppbyggda regionala nätverk inom arbetet mot exempelvis organiserad brottslighet, dopning, våld och ANDT. Det är bra med flera kontaktytor där de brottsförebyggande frågorna kan lyftas in.