Kommunikationen central i arbetet med medborgarlöften


Medborgarlöften handlar om att lyssna, men också om att berätta – vad gör polisen egentligen och vad blev resultatet? Brå har följt hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra lokalpolisområden. En slutsats är att kommunikationen och dialogen är centrala delar i arbetet som måste finnas med för att arbetssättet ska fungera. Anna Horgby, utredare på Brå, svarar här på några frågor om genomgången av arbetet med medborgarlöften.

Anna Horgby

Anna Horgby. Foto: Pernille Tofte.

Medborgarlöften ska föra polisen närmare medborgarna, tydliggöra samverkan med lokalsamhället samt möjliggöra dialog med medborgarna kring uppdrag och prioriteringar. Arbetet med medborgardialoger och medborgarlöften infördes i samband med etableringen av den nya polisorganisationen 2015.

Anna Horgby, du är en av utredarna på Brå som har följt arbetet med medborgarlöften i de fyra områdena. Vad är det viktigaste ni har kommit fram till?

Vi ser att kommunikation och dialog i många fall saknas, såväl externt som internt. Detta behöver förbättras för att arbetssättet ska fungera som det är tänkt. Medborgarlöften är en ny och omfattande arbetsmodell som tar tid att implementera. Polisen har kommit en liten bit på vägen men bristerna med bland annat kommunikationen kan vara en förklaring till att man inte alltid har nått de mål som man satt upp för arbetet.

I våra intervjuer med medborgare har de varit mycket positiva till arbetet och till att polisen lyssnar och bryr sig om vardagsproblem. Polisen å andra sidan är förvånad över medborgarnas vilja till dialog och att de i så hög utsträckning vill dela med sig. Fallstudien pekar på att kännedom om medborgarlöftena och deltagande i en medborgardialog kan påverka känslan av delaktighet och förtroendet för polisen i positiv riktning. Samtidigt är en utmaning att endast var fjärde medborgare i de studerade områdena känner till arbetet. I flera av undersökningsområdena har man brustit när det gäller återkopplingen. Vi såg också att kännedomen ökade mest i de områden där kommunikatörer har involverats i arbetet.

En annan utmaning är den interna kommunikationen. Medborgarlöften är ett nytt arbetssätt och det krävs hög kvalitet, både på medarbetardialogerna och på återkopplingen vad de gav, för att man ska förstå varför polisen ska arbeta med medborgarlöften. Det handlar inte bara om att medarbetarna ska känna till medborgarlöftena, de måste också förstå varför de tagits fram och hur det löpande arbetet fungerar.

Kommunpoliserna har gett utryck för att de saknar stöd i arbetet och många tycker det är svårt med prioritering och förankring. Utvärderingen visar också att man arbetar mindre operativt med att uppfylla löftena än vad man själva beräknat. Där kan vi se att det är i de områden där det funnits fredade områdespoliser som man har lagt mest tid på att uppfylla löftena.

Vem riktar sig fallstudien till?

Rapporten är i första hand skriven till ledningen inom polisen som ett underlag för den fortsatta implementeringen av metoden. Men andra brottsförebyggande aktörer, så som kommunala och regionala samordnare samt kommunpoliser kan också ha nytta av rapporten. Arbetet med medborgarlöften är en del i att arbeta med samverkansöverenskommelserna mellan kommun och polis. Länsstyrelsen kan använda rapporten för att få reda på i vilka delar i modellen som de behöver stödja kommunerna i.

De sammanfattande rutorna som avslutar varje kapitel kan vara till stor hjälp. I dem står det en del om utmaningar och svårigheter och hur de berörda parterna upplevt arbetet. De som jobbar med medborgarlöftena kan för varje moment i modellen gå in och se vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra och dra lärdom från detta.

Vad ska man som kommunpolis eller kommunal brottsförebyggare ta med sig från analysen?

Ett viktigt medskick är att inte glömma kommunikation och återkoppling. Det behövs mer dialog med gruppchefer inom polisen. Polisens dialog med kommunen behöver stärkas. Det är viktigt att verkligen nå ut och förklara varför man ska arbeta med medborgarlöften. Förstår inte kollegor, samverkanspartners eller medborgarna syftet med löftena riskerar det att skapa negativa attityder och att man inte arbetar med löftena fullt ut.

Man kan behöva anpassa arbetet med medborgarlöften efter lokala förutsättningar och utifrån vad man vill uppnå med löftena. Alla steg ska vara med men de kan behöva anpassas så att de kan genomföras. I en del områden behövs täta medborgardialoger medan i andra områden ändras inte problembilden i lika hög utsträckning och då räcker det med färre avstämningar.

Annas 5 tips att tänka på när man arbetar med medborgarlöften

  • Ta hjälp av kommunikatörer. De kan hjälpa till att sprida medborgarlöftena både internt och externt.
  • Glöm inte bort att återkoppla arbetet med medborgarlöftena internt. Poliser i yttre tjänst menade att mer återkoppling av arbetets resultat och effekter skulle leda till ökad motivation att arbeta med löftena och att dokumentera arbetet. Detsamma borde gälla för kommunens medarbetare.
  • Formulera medborgarlöften med mål som är uppföljningsbara. Det är både enklare att följa upp arbetet då och att återkoppla resultaten till medarbetare och medborgare.
  • Tänk noga igenom varför ni vill ha medborgardialoger – är det t.ex. för att få en bättre bild av vad medborgarna ser för problem? Eller för att de ska kunna bidra till att ge en förklaring till de problem ni redan har identifierat? Eller vill ni skapa bättre relationer med lokalbefolkningen? Utifrån det kan ni sedan fundera över vilka personer eller grupper som är bäst att nå ut till och hur ni bäst når dem.
  • Planera tillräckligt med tid för att göra välgrundade analyser av bl.a. målgrupper som man vill nå i medborgardialogerna, sammanställning av resultatet för medborgardialogerna och orsaksanalys. Bjud in personer ni tror kan bidra till arbetet att delta i analyserna – till exempel områdespoliser och personal från de kommunala förvaltningarna.

Sammanfattning

Polisens arbete med medborgarlöften Fallstudier från fyra områden i Sverige (2018:14)

Läs mer