Anmälda brott under pandemin

Samtliga anmälda brott, januari 2019 till november 2021. Observera att y-axeln är bruten för att tydligare illustrera jämförelsen mellan åren. Preliminär månadsstatistik.

Trots avvecklade restriktioner under hösten har de anmälda brotten inte ökat generellt, men för några brottstyper är nivåerna nästan som före pandemin

Nivån för det totala antalet anmälda brott hösten 2021 var 4 procent lägre än hösten närmast före pandemin (2019). Därmed finns det inte några indikationer på att avvecklingen av restriktionerna under hösten skulle ha följts av en generell återgång till tidigare nivåer. Men några brottstyper för vilka anmälningarna varit färre under pandemin började öka under hösten, vilket bland annat gäller misshandel mot okänd samt fickstöld.

Några av de förändrade nivåerna i antalet anmälda brott under pandemin går att sätta i samband med just pandemin och dess konsekvenser i samhället, bland annat till följd av de regler och restriktioner om social distansering som införts, och i vissa fall tagits tillbaka, vid olika tidpunkter. Det har bland annat handlat om begränsningar i resandet både inom Sverige och till andra länder, rekommendationer om att arbeta hemifrån, begränsad alkoholservering och begränsade öppettider, liksom begränsningar i hur stora sällskap som tillåts dela bord på serveringsställen. Därtill har det införts deltagartak för både privata och allmänna sammankomster, samt för offentliga tillställningar.

Ungefär en månad in på hösten 2021, i slutet av september, togs de flesta pandemirestriktioner bort och samhället kunde i stort sett återgå till det normala, så som det var innan pandemin bröt ut. Det finns därmed anledning att följa upp om det också inverkat på antalet anmälda brott, framför allt om det märks en återgång till tidigare nivåer. Fokus i den här artikeln är därför en jämförelse mellan hösten 2021 och hösten 2019 (hösten närmast före pandemin).

Eftersom restriktionerna togs bort i mitten av hösten och därmed inte varit gällande under hela höstsäsongen, kan indikationer på en eventuell ökning av antalet anmälda brott vara svag och därmed svårare att identifiera och dra slutsatser kring. En annan omständighet som kan ha inverkat på antalet anmälda brott är pandemins fjärde våg, som under hösten drabbade flera länder, både i Sveriges närmaste grannländer och i övriga Europa. Trots att Sverige inte har drabbats av smittspridning på motsvarande sätt, kan oron för en liknande utveckling även här ha bidragit till fortsatt försiktighet i sociala sammanhang, trots att de flesta restriktioner inte längre fanns kvar under oktober och november 2021.

Under hösten (september–november) 2021 anmäldes 4 procent färre brott än under hösten 2019. De anmälda brotten totalt sett har alltså fortsatt att ligga på en lägre nivå än under motsvarande perioder närmast före pandemin (se tabell nedan). De flesta pandemirestriktioner upphörde att gälla från och med oktober 2021, vilket inte verkar ha haft någon märkbar inverkan på det totala antalet anmälda brott under hösten sammantaget, jämfört med hösten 2019. Sett till var och en av månaderna under hösten 2021, var nivån i september och oktober lägre än motsvarande månader 2019 (se figuren ovan). I november 2019 vände utvecklingen tydligt nedåt, medan utvecklingen i november 2021 bara var svagt nedåtgående. Det innebar att nivån i november 2021 närmade sig nivån i november 2019, vilket skulle kunna tolkas som att antalet anmälda brott återgått till det tidigare läget, till följd av att restriktionerna avvecklats under hösten 2021. Det är dock många faktorer som kan påverka utvecklingen av det totala antalet anmälda brott, och därför svårt att dra några säkra slutsatser kring utvecklingen. Bland annat har både anmälda bedrägerier och anmälda skadegörelsebrott varierat relativt mycket under 2021. Båda brottstyperna är volymmässigt stora och har därmed ofta en inverkan på utvecklingen av det totala antalet anmälda brott.

Analysmetod

För att undersöka pandemins inverkan jämförs antalet anmälda brott en viss period (månad eller säsong) från och med mars 2020 med motsvarande period 2019, det vill säga innan pandemin bröt ut. Genom att använda 2019 som referens är det möjligt att jämföra perioder under 2021 med motsvarande perioder under 2020, då pandemin pågick, för att se om dess inverkan tycks ha ökat, tycks ha minskat eller tycks vara oförändrad. Därtill har tidsserieanalyser över utvecklingen gjorts för att undersöka om utfallet för de anmälda brotten är signifikant avvikande från den statistiskt sett förväntade utvecklingen. Analyserna har gjorts för samtliga brott, för de redovisade brottskategorierna samt för några enskilda brottstyper där det finns indikationer på inverkan av pandemin.

Procentuell förändring i antal anmälda brott för säsongerna under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (dec 2019 är jämförd med dec 2018).

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för säsongerna under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (dec 2019 är jämförd med dec 2018). Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj.
2021

jun–aug
2021

sep–nov
2021

Samtliga brott

7 %

-4 %

2 %

0 %

-7 %

-6 %

-4 %

-4 %

Brott mot person

4 %

-4 %

7 %

1 %

-4 %

3 %

9 %

3 %

Stöldbrott m.m.

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

-9 %

-10 %

-8 %

Bedrägeribrott m.m.

-10 %

-15 %

-19 %

-4 %

-11 %

-22 %

-22 %

-11 %

Skadegörelsebrott

24 %

5 %

41 %

2 %

7 %

-8 %

18 %

4 %

Trafikbrott

-2 %

-1 %

-1 %

-3 %

-9 %

-12 %

-14 %

-6 %

Narkotikabrott

16 %

14 %

3 %

9 %

0 %

8 %

-1 %

-5 %

Övriga brott

16 %

4 %

3 %

4 %

-4 %

7 %

1 %

-4 %

De övergripande brottskategorierna

De övergripande brottskategorierna uppvisade varierande resultat under hösten 2021, jämfört med hösten 2019, men gav inte några tydliga indikationer på en återgång till nivåerna före pandemin. Om man däremot tittar på de enskilda brottstyper vars utveckling tidigare tycks ha påverkats av pandemin och dess följder, märks under hösten 2021 tendenser till en återgång till tidigare nivåer, för vissa av dem.

Misshandel mot obekant

Under hösten 2021 var det totala antalet anmälda misshandelsbrott 1 procent högre än hösten 2019. Ökningen under säsongen gällde antalet anmälda misshandelsbrott mot flickor och kvinnor, som var 4 procent fler, medan antalet anmälda misshandelsbrott mot pojkar och män var 2 procent färre än hösten 2019.

Under pandemiperioden har det totala antalet anmälda misshandelsbrott varierat över säsongerna, jämfört med motsvarande säsonger närmast före pandemin. Nivån av anmäld misshandel mot obekant har dock inte varierat, utan varit konstant lägre varje säsong sedan pandemins inledning och fram till hösten 2021, då nivån dock gick upp och var i paritet med hösten före pandemin (1 % högre än hösten 2019). Ökningen märks för misshandel av obekant mot både kvinnor (+3 %) och män (+1 %), jämfört med hösten 2019. Skiftet i utvecklingen innebär således inte bara en återgång till nivåerna före pandemin, utan även en liten ökning jämfört med hösten 2019. Det är troligt att utvecklingen är en följd av att restriktionerna avvecklats. Misshandel mot obekant är nämligen till stor del kopplad till nöjeslivet och torde därmed ha påverkats av de borttagna begränsningarna av bland annat alkoholservering, öppettider samt tillåten storlek på sällskap i nöjeslokaler, som möjliggjort ett nöjesliv likt det innan pandemin bröt ut.

När det gäller anmäld misshandel mot bekant är det svårt att bedöma om utvecklingen påverkats av pandemin, eftersom pandemin skulle kunna ha både en minskande och en ökande inverkan på de anmälda brotten. Resultaten ger heller ingen indikation på om avvecklingen av restriktionerna under hösten 2021 haft någon betydelse.

Misshandel: Procentuell förändring i antalet anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 jämförs med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 jämförs med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj.
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj.
2021

jun–aug
2021

sep–nov
2021

Misshandel av bekant

6 %

1 %

8 %

3 %

-4 %

5 %

7 %

5 %

Mot kvinna

8 %

1 %

9 %

5 %

-5 %

5 %

9 %

7 %

Mot man

2 %

2 %

8 %

0 %

-2 %

4 %

4 %

2 %

Misshandel av obekant

11 %

-15 %

-5 %

-12 %

-33 %

-28 %

-3 %

1 %

Mot kvinna

10 %

-21 %

-5 %

-13 %

-30 %

-26 %

-3 %

3 %

Mot man

11 %

-13 %

-6 %

-12 %

-34 %

-28 %

-3 %

1 %

Stöldbrott

De anmälda stöldbrotten fortsatte även under hösten 2021 att ligga på en lägre nivå än tidigare, med 10 procent färre anmälda brott än under hösten 2019. För de anmälda stöldbrotten totalt sett ges följaktligen inga indikationer om en återgång till nivån före pandemin.

De lägre nivåerna märks för samtliga brottstyper, med undantag för inbrottsstölder i källare och vindar, som istället fortsatte att vara fler än tidigare. Ökningen av inbrottsstölder i källare och vindar började redan i slutet av 2019, men tilltog markant efter pandemins inledning. Bedömningen är att pandemin troligtvis bidragit till de högre nivåerna. Ökningen under hösten 2021 mattades av något jämfört med tidigare säsonger, vilket kan vara en antydan om en återgång till nivån före pandemin.

Den antalsmässigt stora brottstypen övrig stöld, som rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer (i form av fickstölder) har sedan tidigare kopplats samman med pandemin och dess följder. Nivån under hösten 2021 är fortsatt lägre, med 13 procent färre anmälda brott än hösten 2019. I brottstypen övrig stöld ingår bland annat fickstöld, som är ett av de antalsmässigt vanligaste brotten inom brottstypen. Nivån av fickstölder har varit markant lägre sedan pandemins inledning, jämfört med motsvarande perioder närmast före pandemin, och bedömningen är att fickstölder sannolikt påverkats av pandemin. Under hösten 2021 märks dock en avmattning av minskningen, vilket kan vara en effekt av att pandemirestriktionerna avvecklats, det vill säga en antydan om en återgång till nivån före pandemin.

Stöldbrott: Procentuell förändring i antalet anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 jämförs med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 jämförs med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj
2021

jun–aug
2021

sep–nov
2021

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

-9 %

-10 %

-10 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

14 %

2 %

9 %

3 %

-9 %

-5 %

-4 %

-11 %

Tillgrepp av cykel

32 %

-1 %

10 %

11 %

-11 %

-3 %

-9 %

-9 %

Inbrottsstöld totalt

9 %

4 %

7 %

7 %

-5 %

4 %

-5 %

-8 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

4 %

-6 %

1 %

-5 %

-32 %

-11 %

-1 %

-15 %

därav i källare och vind

15 %

24 %

37 %

37 %

36 %

38 %

23 %

20 %

därav i fritidshus

-2 %

-10 %

4 %

-2 %

-17 %

-12 %

-19 %

-28 %

Övrig stöld

8 %

-21 %

-15 %

-10 %

-23 %

-15 %

-14 %

-13 %

därav fickstöld

-1 %

-54 %

-51 %

-47 %

-63 %

-64 %

-51 %

-39 %


Personrån

Antalet anmälda rån totalt sett, som inrymmer både rån mot privatpersoner (den vanligaste typen av rån) och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter, fortsatte att ligga på en lägre nivå hösten 2021, med 19 procent färre brott än hösten 2019.

Även antalet anmälda personrån fortsatte att ligga på en lägre nivå hösten 2021, med 19 procent färre brott än hösten 2019. Minskningen märktes för både rån mot vuxna och rån mot personer under 18 år. Personrånen minskade redan under pandemins inledning, våren 2020, och har varit signifikant lägre än förväntat under merparten av perioden sedan dess, vilket talar för att pandemins följder troligtvis bidragit till de lägre nivåerna. Utvecklingen ger dock inga indikationer på att avvecklingen av restriktionerna har medfört en återgång till nivåerna före pandemin, vilket i sin tur kan tyda på att även andra faktorer bidragit till de lägre nivåerna under pandemin.

Personrån: Procentuell förändring i antalet anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 jämförs med december 2018).

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 jämförs med december 2018).. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj
2021

jun–aug
2021

sep–nov
2021

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

17 %

-9 %

0 %

-6 %

-25 %

-22 %

-13 %

-19 %

Rån mot privatperson¹

19 %

-13 %

-1 %

-7 %

-23 %

-24 %

-14 %

-19 %

mot privatperson under 18 år²

15%

-29 %

1%

-15 %

-28 %

-38 %

-25 %

-40 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

20 %

-11 %

-11 %

-12 %

-28 %

-25 %

-19 %

-19 %


¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt, som utgjorde i genomsnitt 9 procent (85 anmälda brott) av de anmälda rånen mot privatperson, per månad, fr.o.m. mars 2020.
².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Rattfylleri

Antalet anmälda rattfylleribrott fortsatte under hösten att ligga på en lägre nivå än motsvarande säsong närmast före pandemin, med 15 procent färre anmälda brott hösten 2021 än hösten 2019. Minskningen var dock betydligt svagare än under pandemins tidigare säsonger. Antalet anmälda rattfylleribrott styrs i hög grad av polisens trafikverksamhet, och minskningarna ska därmed tolkas mot bakgrund av att polisen behövt anpassa den verksamheten under pandemin. Minskningen av de anmälda rattfylleribrotten från våren 2020 och fram till hösten 2020 hänger således sannolikt samman med pandemin. En något lägre nivå kan också konstateras under säsongerna därefter, men inte lika tydligt som dessförinnan. Den svagare minskningen under hösten 2021 kan vara en indikation på att konsekvenserna av pandemin var svaga under den säsongen.

Polisens arbetssätt för att hantera rattfylleribrott under påverkan av narkotika har däremot inte förändrats i och med pandemin, och nivåerna av anmälda sådana brott har inte heller någon tydlig koppling till pandemin.

Rattfylleri: Procentuell förändring i antalet anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 jämförs med december 2018).

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 jämförs med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj
2020

jun–aug
2021

sep–nov
2021

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

0%

-29%

-33 %

-30 %

-40 %

-40 %

-40 %

-15 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st.)

10%

21 %

14 %

11 %

3 %

10%

-9 %

-1 %

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Linn Brandelius, tfn: 08-527 58 424; e-post: linn.brandelius@bra.se