Anmälda brott före och under pandemin

Utvecklingen av totalt antal anmälda brott per månad från december 2018 till april 2021. Preliminär månadsstatistik.

Anmälda brott: Pandemins inverkan i april 2021 – fortsatta konsekvenser under den tredje vågen

Det totala antalet anmälda brott i april 2021 var 7 procent lägre än i april 2019. Minskningen var därmed något starkare i april 2021 än vid pandemins andra månad, april 2020, då nivån var 5 procent lägre än i april 2019. Antalet anmälda brott mot person var däremot 1 procent högre i april 2021 än i april 2019. Det var även en högre nivå jämfört med april 2020, då de anmälda brotten mot person var 4 procent färre än i april 2019.

Stöldbrotten var fortsatt lägre i april 2021, jämfört med i april 2019, men nedgången var något svagare än i april 2020. Resultaten för brottstyper som misshandel av obekant, fickstölder, personrån och rattfylleri indikerar fortsatta och i vissa fall ökande konsekvenser av pandemin och dess följder under den tredje vågen i april 2021, vid jämförelse med april 2019

Analysmetod

För att undersöka inverkan av pandemin jämförs antalet anmälda brott från och med mars 2021 med motsvarande månad eller säsong 2019, det vill säga med motsvarande period innan pandemin bröt ut. Genom att använda 2019 som referensperiod är det också möjligt att undersöka om pandemins inverkan tycks ha ökat, minskat eller är oförändrad, jämfört med motsvarande period under 2020 då pandemin pågick. Därtill har tidsserieanalyser över utvecklingen gjorts för att undersöka om utfallet för de anmälda brotten är signifikant avvikande från den statistiskt sett förväntade utvecklingen. Analyserna har gjorts för samtliga brott, för de redovisade brottskategorierna samt för några enskilda brottstyper där det finns indikationer på inverkan av pandemin.

De övergripande brottskategorierna

I april 2021 anmäldes totalt 118 282 brott. Sedan november 2020 till och med februari 2021 har utvecklingen varit nedåtgående, för att i mars 2021 vända uppåt och i april 2021 återigen minska något. För att få en bild av pandemins inverkan på nivåerna ligger fokus i denna artikel inte på den månadsvisa utvecklingen, utan på jämförelser mellan april 2021 och april 2019 samt, som komplement, mellan april 2021 och april 2020.

I april 2021 anmäldes 7 procent färre brott än i april 2019. Det kan jämföras med pandemins andra månad, april 2020, då det anmäldes 5 procent färre brott än i april 2019. De anmälda brotten har alltså fortsatt att ligga på en lägre nivå än före pandemin 2019, men minskningen är nu, under pandemins tredje våg, starkare än under den första vågen.

Flera av de övergripande brottskategorierna, som stöldbrott, bedrägerier, skade­görelse­brott och brott mot trafikbrottslagen var färre i april 2021, jämfört med i april 2019. Anmälda brott mot person, narkotikabrott och övriga brott var däremot fler, jämfört med april 2019.

I flera fall har förändringarna i de övergripande kategorierna skiftat riktning jämfört med vid pandemins andra månad, april 2020. Antalet anmälda brott mot person var 1 procent fler i april 2021 medan de var 4 procent färre i april 2020, jämfört med i april 2019. Både skadegörelse- och trafikbrotten var färre i april 2021 (-8 % respektive -10 %), jämfört med i april 2019, medan nivåerna i april 2020 var 4 procent högre för vardera kategori, än i april 2019. Stöldbrotten fortsatte att ligga på en lägre nivå än i april 2019, men nedgången var något svagare i april 2021 än i april 2020.

Pandemin har inneburit förändrad och i flera delar minskad aktivitetsnivå i samhället, bland annat utifrån fortsatta och i vissa fall skärpta restriktioner. Andra konsekvenser är förändrade prioriteringar och arbetssätt från de brottsutredande myndigheternas sida. De här förhållandena bedöms ha fortsatt inverkan på vissa brottskategorier och enskilda brottstyper. Samtidigt ses mindre ökningar eller en något dämpad minskning i ett par kategorier nu i april 2021 under pandemins tredje våg jämfört med under den första vågen, i april 2020.

Samtliga brott

Procentuell förändring i antal anmälda brott för april 2020 och april 2021, jämfört med april 2019. Preliminär månadsstatistik.

Procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Brottstyp

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Samtliga brott

7 %

-4 %

2 %

0 %

-7 %

Brott mot person

4 %

-4 %

7 %

1 %

-4 %

Stöldbrott m.m.

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

Bedrägeribrott m.m.

-10 %

-15 %

-19 %

-4 %

-11 %

Skadegörelsebrott

24 %

5 %

41 %

2 %

7 %

Trafikbrott

-2 %

-1 %

-1 %

-3 %

-9 %

Narkotikabrott

16 %

14 %

3 %

9 %

0 %

Övriga brott

16 %

4 %

3 %

4 %

-4 %

Procentuell förändring för mars och april 2020 och 2021 jämfört med mars och april 2019.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för mars och april 2020 och 2021 jämfört med mars och april 2019.

Brottstyp

Mars 2020

Mars 2021

April 2020

April 2021

Samtliga brott

-4 %

-2 %

-5 %

-7 %

Brott mot person

-5 %

4 %

-4 %

1 %

Stöldbrott m.m.

-4 %

-2 %

-17 %

-12 %

Bedrägeribrott m.m.

-14 %

-17 %

-11 %

-19 %

Skadegörelsebrott

-1 %

-6 %

4 %

-8 %

Trafikbrott

-9 %

-14 %

4 %

-10 %

Narkotikabrott

2 %

5 %

15 %

10 %

Övriga brott

6 %

18 %

0 %

2 %

Några brottstyper där pandemin bedöms ha haft inverkan under april 2021

Misshandel

I april 2021 anmäldes det 12 procent färre anmälda misshandelsbrott totalt sett, än i april 2019. Minskningen var större än vid pandemins andra månad, april 2020, men var liksom då större för misshandel mot pojkar och män (-17 %) än mot flickor och kvinnor (-5 %). Sett till den månadsvisa utvecklingen var antalet anmälda misshandelsbrott mot båda könen nedåtgående under perioden november 2020 till januari 2021, men sedan februari 2021 har denna utveckling vänts till en ökning som märktes tydligt i mars 2021. I april 2021 vände dock ökningen till en svag minskning.

I april 2021 anmäldes 32 procent färre misshandelsbrott av obekant, än i april 2019. Minskningen var större i april 2021 än under pandemins andra månad, april 2020, då nivån var 21 procent lägre än i april 2019. Minskningen i april 2021 var större i de fall de utsatta var män (-34 %) än om de var kvinnor (-26 %), det motsatta gällde under pandemins andra månad. Antalet anmälda misshandelsbrott av bekant var 2 procent fler i april 2021 än i april 2019. Det var en något svagare ökning än vid pandemins andra månad, april 2020, jämfört med i april 2019. Anmäld misshandel av bekant mot kvinnor ökade dock något mer i april 2021 än i april 2020, jämfört med april 2019. För misshandel av bekant mot män var nivån oförändrad i april 2021 medan den ökade något i april 2020, jämfört med i april 2019.

Nivån för anmäld misshandel av obekant har varit lägre allt sedan pandemins början i mars 2020, jämfört med motsvarande perioder året innan. Sedan i mars 2020, med undantag för juni-september 2020, har nivån även varit signifikant lägre än förväntat enligt prognosen, och så även i april 2021. Att minskningen inträdde just vid pandemins början under våren, och blev starkare under hösten och vintern, parallellt med den andra vågen och införande av skärpta restriktioner, samt att minskningarna fortsatte under den tredje vågen, talar för att utvecklingen sannolikt varit ett utslag av pandemin. Framförallt torde begränsningarna gällande alkoholförsäljning och maxantal personer vid restaurangbesök ha haft en inverkan på antalet anmälda misshandelsbrott av obekant. När det gäller anmäld misshandel av bekant är det svårare att bedöma om pandemin har påverkat utvecklingen, eftersom den skulle kunna ha både en minskande och en ökande inverkan på brottstypen.

Misshandel: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj.
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Misshandel av bekant

6 %

1 %

8 %

3 %

-4 %

Mot kvinna

8 %

1 %

9 %

5 %

-5 %

Mot man

2 %

2 %

8 %

0 %

-2 %

Misshandel av obekant

11 %

-15 %

-5 %

-12 %

-33 %

Mot kvinna

10 %

-21 %

-5 %

-13 %

-30 %

Mot man

11 %

-13 %

-6 %

-12 %

-34 %

Misshandel: procentuell förändring i antal anmälda brott för för april 2020 och april 2021, jämfört med april 2019.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Mars 2020

Mars 2021

April 2020

April 2021

Misshandel av bekant

0 %

4 %

3 %

2 %

Mot kvinna

-1 %

5 %

3 %

4 %

Mot man

2 %

2 %

2 %

0 %

Misshandel av obekant

-15 %

-26 %

-21 %

-32 %

Mot kvinna

-15 %

-26 %

-33 %

-26 %

Mot man

-14 %

-26 %

-17 %

-34 %

Stöldbrott

Nivån för anmälda stöldbrott var 12 procent lägre i april 2021, än i april 2019. Minskningen var svagare än under pandemins andra månad, april 2020. Stöldbrotten har legat på en lägre nivå än 2019 ända sedan pandemins inledning våren 2020, men skillnaden jämfört med 2019 var mindre under sommaren och början av hösten 2020. Den månadsvisa utvecklingen för stöldbrotten efter sommarmånaderna liknar den för samtliga brott: en minskning sedan oktober 2020 och fram till februari 2021, som i mars 2021 vände till en uppgång för att återigen minska något i april 2021. Nivåerna för stöldbrotten totalt var signifikant lägre än de förväntade under perioderna april–juli 2020 och januari–februari samt i april 2021. Det styrker att minskningarna sannolikt varit effekter av pandemin och dess följder i form av restriktioner och förändrad aktivitet i samhället.

Nivån för samtliga typer av stöldbrott var lägre i april 2021 jämfört med i april 2019, bortsett från inbrottsstöld i källare och vindar, som fortsatte att ligga på en högre nivå än under 2019. Utvecklingen av stöldbrottstyperna i april 2021 liknade därmed i de flesta fall den under pandemins andra månad, april 2020, men förändringarna varierade i styrka. Undantagen var inbrottsstöld i fritidshus där utvecklingen bytte riktning till en minskning (-4 %), samt inbrottsstöld i källare och vindar som skiftade till en ökning (+27 %), i april 2021, jämfört med i april 2019.

Den antalsmässigt stora brottstypen övrig stöld, som rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer (i form av fickstölder), var 17 procent lägre i april 2021 än i april 2019. Det var en svagare minskning än under pandemins andra månad, april 2020. De skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020, och som bland annat inneburit regler om maximalt antal besökare i butiker, gym och köpcentrum med mera, har troligtvis bidragit till den lägre nivån av anmäld övrig stöld hittills under 2021. Pandemins inverkan styrks även av att nivån av anmälda brott om övrig stöld var signifikant lägre än förväntat under januari, februari och april 2021. Det samma gällde under perioden april till augusti samt i november 2020, vilket tyder på att minskningarna under våren, sommaren och hösten 2020 sannolikt var kopplade till pandemin och dess följder.

Fickstöld är en av de antalsmässigt största brottstyperna under övrig stöld. Brottstypen har minskat markant under hela pandemiperioden, och i april 2021 anmäldes 63 procent färre fickstölder, än i april 2019. Minskningen var ungefär lika stor som under pandemins andra månad, april 2020, jämfört med april 2019. Följderna av pandemin i form av minskad rörelse i samhället och ett begränsat resande, såväl inom landet som till och från andra länder, ligger sannolikt bakom minskningarna av anmälda fickstölder under pandemin.

Stöldbrott: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

14 %

2 %

9 %

3 %

-9 %

Tillgrepp av cykel

32 %

-1 %

10 %

11 %

-11 %

Inbrottsstöld totalt

9 %

4 %

7 %

7 %

-5 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

4 %

-6 %

1 %

-5 %

-32 %

därav i fritidshus

-2 %

-10 %

4 %

-2 %

-17 %

därav i källare och vind

15 %

24 %

37 %

37 %

36 %

Övrig stöld

8 %

-21 %

-15 %

-10 %

-23 %

därav fickstöld

-1 %

-54 %

-51 %

-47 %

-63 %


Stöldbrott: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Mars 2020

Mars 2021

April 2020

April 2021

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

-4 %

-2 %

-26 %

-12 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

12 %

11 %

-19 %

-12 %

Tillgrepp av cykel

13 %

18 %

-33 %

-7 %

Inbrottsstöld totalt

10 %

12 %

-19 %

-2 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

2 %

-17 %

-46 %

-17 %

därav i fritidshus

-7 %

2 %

27 %

-4 %

därav i källare och vind

20 %

52 %

-43 %

27 %

Övrig stöld

-12 %

-9 %

-27 %

-17 %

därav fickstöld

-34 %

-62 %

-64 %

-63 %


Personrån

Nivån för anmälda rån totalt sett, som inrymmer både rån mot privatpersoner och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter, var 17 procent lägre i april 2021, jämfört med i april 2019. Även under pandemins andra månad, april 2020, minskade rånen totalt sett i jämförelse med april 2019, dock marginellt med 1 procent.

Anmälda personrån, som är den vanligaste typen av rån, har legat på en lägre nivå under hela pandemiperioden. I april 2021 minskade de med 16 procent, jämfört med i april 2019. De minskade även under pandemins andra månad, april 2020, jämfört med april 2009, men minskningen var då svagare, för både rån mot vuxna och rån mot minderåriga. Antalet personrån har varit signifikant lägre än förväntat under merparten av månaderna under hela pandemiperioden, och så även i april 2021. Det är troligt att pandemin och en minskad rörlighet i samhället bidragit till minskningarna av antalet personrån, såväl under våren och hösten 2020 samt även under vintern 2020/2021, i samband med de skärpta nationella restriktioner och regler som infördes i slutet av 2020, likaledes som nu vid den tredje vågen.

Personrån: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

17 %

-9 %

0 %

-6 %

-25 %

Rån mot privatperson¹

19 %

-13 %

-1 %

-7 %

-23 %

mot privatperson under 18 år²

15%

-29 %

1%

-15 %

-28 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

20 %

-11 %

-11 %

-12 %

-28 %


¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt, vilka i genomsnitt utgjorde 7 procent (42 anmälda brott) av de anmälda rånen mot privatperson, per månad, under pandemiperioden.
².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Personrån: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Mars 2020

Mars 2021

April 2020

April 2021

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

-8 %

-28 %

-1 %

-17 %

Rån mot privatperson¹

-18 %

-32 %

-2 %

-16 %

mot privatperson under 18 år²

-34%

-48 %

-15 %

-25 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

-12 %

-30 %

-4 %

-19 %


¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt, vilka i genomsnitt utgjorde 7 procent (42 anmälda brott) av de anmälda rånen mot privatperson, per månad, under pandemiperioden. ².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Rattfylleri

Antalet anmälda rattfylleribrott var 42 procent lägre i april 2021 än i april 2019. Nivån var lägre redan innan pandemin i februari 2020, jämfört med februari 2019, men minskningen tilltog tydligt i samband med pandemins inledning i mars 2020 och har därefter hållit i sig och även fortsatt under 2021. Utvecklingen ska tolkas mot bakgrund av att polisen, för att minska risken för smittspridning vid utandningstester, kraftigt minskade de generella nykterhetskontrollerna från och med mitten av mars 2020 och fram till mitten av oktober 2020. Under den perioden gjordes i huvudsak kontroller endast i de fall när det redan finns en misstanke om att föraren kör berusad. Därefter återupptogs de generella kontrollerna, dock med vissa begränsningar. Minskningen av de anmälda rattfylleribrotten från våren 2020 och framåt bedöms således hänga samman med pandemin.

Kontrollerna av rattfylleri under påverkan av narkotika har däremot inte förändrats i och med pandemin. För denna brottstyp har antalet anmälda brott heller inte minskat, utan har fortsatt att öka under hela 2020 samt i januari, mars och april 2021. Ökningen har ingen känd koppling till pandemin.

Rattfylleri: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

0%

-29%

-33 %

-30 %

-40 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

10%

21 %

14 %

11 %

3 %

Rattfylleri: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Mars 2020

Mars 2021

April 2020

April 2021

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

-30 %

-46 %

-31 %

-42 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

5 %

9 %

33 %

12 %

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se