Anmälda brott före och under pandemin

Utvecklingen av totalt antal anmälda brott per månad från december 2018 till mars 2021. Preliminär månadsstatistik.

Anmälda brott: Pandemins inverkan något dämpad – svagare minskning i mars 2021 än i mars 2020

Antalet anmälda brott i mars 2021 var 2 procent lägre än i mars 2019. Minskningen var därmed svagare i mars 2021 än under pandemins första månad, mars 2020, då nivån var 4 procent lägre än i mars 2019. Antalet anmälda brott mot person var däremot 4 procent högre i mars 2021 än i mars 2019, medan det i mars 2020 var 5 procent lägre än i mars 2019. Stöldbrotten minskade i mars 2021, jämfört med mars 2019, men svagare än vid pandemins inledning. Resultaten för brottstyper som misshandel av obekant, fickstölder, personrån och rattfylleri indikerar dock fortsatta och ökande konsekvenser av pandemin och dess följder, vid jämförelse med mars 2019, men på övergripande nivå var effekterna i mars 2021 något svagare, än vid pandemins inledning.

Det har nu gått över ett år sedan pandemins första våg inleddes. En dryg vecka in i mars 2020 ökade informationen om läget och det infördes restriktioner för att minska smittspridningen, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet ute i samhället. Nu i mars 2021, vid början av en tredje våg, fortsätter pandemins konsekvenser att påverka samhället och det råder bland annat fortsatta restriktioner, som även skärptes under hösten och vintern i samband med pandemins andra våg. Det har under det senaste året kunnat konstateras att pandemin sannolikt har inverkat på antalet anmälda brott, framförallt för vissa brottstyper. För att undersöka inverkan av pandemin kommer antalet anmälda brott från och med mars 2021 att jämföras med motsvarande månad eller säsong 2019, det vill säga med motsvarande period innan pandemin bröt ut. Genom att använda 2019 som referensperiod är det också möjligt att undersöka om pandemins inverkan tycks ha ökat, minskat eller är oförändrad, jämfört med motsvarande period under 2020 då pandemin pågick.

De övergripande brottskategorierna

I mars 2021 anmäldes totalt 123 346 brott. Utvecklingen har varit nedåtgående från november 2020 till och med februari 2021, för att i mars 2021 vända uppåt.

Jämfört med mars 2019 anmäldes 2 procent färre brott i mars 2021, men under pandemins första månad, i mars 2020, anmäldes 4 procent färre brott än i mars 2019. De anmälda brotten har alltså fortsatt att ligga på en lägre nivå än i mars 2019, men minskningen är just nu svagare än vid pandemins start.

Flera av de övergripande brottskategorierna, som stöldbrott, bedrägerier, skadegörelsebrott och brott mot trafikbrottslagen har minskat i mars 2021, jämfört med i mars 2019. Anmälda brott mot person, narkotikabrott och övriga brott har däremot ökat, jämfört med mars 2019. Förändringarna har i de flesta fall i samma riktning som i mars 2020, men varierade i styrka. Det märks större förändringar i de övergripande kategorierna brott mot person och stöldbrott. I mars 2021 anmäldes 4 procent fler brott mot person än i mars 2019, till skillnad från i mars 2020, då 5 procent färre brott mot person anmäldes. Stöldbrotten fortsatte förvisso att ligga på en lägre nivå, men nedgången var svagare i mars 2021 än i mars 2020, vid jämförelser med mars 2019.

Pandemin har inneburit förändrad och i flera delar minskad aktivitetsnivå i samhället, bland annat utifrån fortsatta och vissa fall skärpta restriktioner. Andra konsekvenser är förändrade prioriteringar och arbetssätt från myndigheternas sida. De här förhållandena bedöms ha fortsatt inverkan på flera brottskategorier och vissa enskilda brottstyper. Samtidigt ses ökningar eller en mer dämpad minskning i vissa kategorier under mars 2021 än under pandemins första tid i mars 2020.

Samtliga brott

Procentuell förändring i antal anmälda brott för mars 2020 och mars 2021, jämfört med mars 2019. Preliminär månadsstatistik.

Procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Brottstyp

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Samtliga brott

7 %

-4 %

2 %

0 %

-7 %

Brott mot person

4 %

-4 %

7 %

1 %

-4 %

Stöldbrott m.m.

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

Bedrägeribrott m.m.

-10 %

-15 %

-19 %

-4 %

-11 %

Skadegörelsebrott

24 %

5 %

41 %

2 %

7 %

Trafikbrott

-2 %

-1 %

-1 %

-3 %

-9 %

Narkotikabrott

16 %

14 %

3 %

9 %

0 %

Övriga brott

16 %

4 %

3 %

4 %

-4 %

Procentuell förändring i antal anmälda brott för för mars 2020 och mars 2021, jämfört med mars 2019.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för för mars 2020 och mars 2021, jämfört med mars 2019.

Brottstyp

Mars 2020

Mars 2021

Samtliga brott

-4 %

-2 %

Brott mot person

-5 %

4 %

Stöldbrott m.m.

-4 %

-2 %

Bedrägeribrott m.m.

-14 %

-17 %

Skadegörelsebrott

-1 %

-6 %

Trafikbrott

-9 %

-14 %

Narkotikabrott

2 %

5 %

Övriga brott

6 %

18 %

Några brottstyper där pandemin bedöms ha haft inverkan under mars 2021

Misshandel

I mars 2021 var det 10 procent färre anmälda misshandelsbrott totalt sett, jämfört med i mars 2019. Minskningen var lika stor som i mars 2020, jämfört med mars 2019, och liksom då var minskningen i mars 2021 större för misshandel mot pojkar och män (-15 %) än mot flickor och kvinnor (-3 %). Sett till den månadsvisa utvecklingen var antalet anmälda misshandelsbrott mot båda könen nedåtgående under perioden november 2020 till januari 2021, men sedan februari 2021 har denna utveckling vänts till en ökning som märktes tydligt i mars 2021.

I mars 2021 anmäldes 26 procent färre misshandelsbrott av obekant, än i mars 2019. Minskningen var större i mars 2021 än under pandemins inledning, i mars 2020, då nivån var 15 procent lägre, än i mars 2019. Minskningen var lika stor oavsett om de utsatta var kvinnor eller män, under båda perioderna. Antalet anmälda misshandelsbrott av bekant var 4 procent högre i mars 2021 än i mars 2019. Utvecklingen skiljer sig från pandemins start i mars 2020 då nivån var oförändrad jämfört med i mars 2019. Skiftet från minskning under mars 2020 till ökning under mars 2021 gällde dock enbart misshandel av bekant mot kvinnor. För misshandel av bekant mot män var utvecklingen, jämfört med mars 2019, densamma under båda perioderna (+2 %).

Anmäld misshandel av obekant har minskat allt sedan pandemins inledning i mars 2020, jämfört med motsvarande perioder året innan. Med undantag för sommarmånaderna 2020 har nivån även varit signifikant lägre än förväntat enligt prognosen, sedan i mars 2020, och så även i mars 2021. Att minskningen inträdde just vid pandemins början under våren, samt blev starkare under hösten och vintern, parallellt med den andra vågen och införande av skärpta restriktioner, talar för att utvecklingen sannolikt varit ett utslag av pandemin. Framförallt torde begränsningarna gällande alkoholförsäljning och maxantal personer vid restaurangbesök ha haft en inverkan på antalet anmälda misshandelsbrott av obekant. När det gäller anmäld misshandel av bekant är det svårare att bedöma om pandemin har påverkat utvecklingen, eftersom den skulle kunna ha både en minskande och en ökande inverkan på brottstypen.

Misshandel: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj.
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Misshandel av bekant

6 %

1 %

8 %

3 %

-4 %

Mot kvinna

8 %

1 %

9 %

5 %

-5 %

Mot man

2 %

2 %

8 %

0 %

-2 %

Misshandel av obekant

11 %

-15 %

-5 %

-12 %

-33 %

Mot kvinna

10 %

-21 %

-5 %

-13 %

-30 %

Mot man

11 %

-13 %

-6 %

-12 %

-34 %

Misshandel: procentuell förändring i antal anmälda brott för för mars 2020 och mars 2021, jämfört med mars 2019.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Mars 2020

Mars 2021

Misshandel av bekant

0 %

4 %

Mot kvinna

-1 %

5 %

Mot man

2 %

2 %

Misshandel av obekant

-15 %

-26 %

Mot kvinna

-15 %

-26 %

Mot man

-14 %

-26 %

Stöldbrott

De anmälda stöldbrotten var 2 procent lägre i mars 2021, än i mars 2019. Minskningen var, som framgår i tabellen nedan, svagare än vid pandemins inledning i mars 2020. Stöldbrotten har legat på en lägre nivå än 2019 ända sedan pandemins start våren 2020, men skillnaden jämfört med 2019 var mindre under sommaren och början av hösten 2020. Den månadsvisa utvecklingen för stöldbrotten efter sommarmånaderna liknar den för samtliga brott: en minskning sedan oktober 2020 och fram till februari 2021, som i mars 2021 vände till en uppgång. Nivåerna för stöldbrotten totalt var signifikant lägre än de förväntade under perioderna mars–juli 2020 samt januari–februari 2021. Det styrker att minskningarna sannolikt varit effekter av pandemin och dess följder i form av förändrad aktivitet i samhället och skärpta restriktioner.

De flesta stöldbrottstyper ökade i mars 2021 jämfört med i mars 2019, förutom övrig stöld och fickstöld, som fortsatte att ligga på en lägre nivå än i 2019. Utvecklingen av stöldbrottstyperna i mars 2021 liknade därmed den vid pandemins start i mars 2020, men förändringarna varierade i styrka. Ett undantag är dock brottstypen inbrottsstöld i bostad som minskade med 17 procent i mars 2021, och således skiftade riktning jämfört med den ökning som noterades för bostadsinbrotten i mars 2020. Även anmälda inbrott i fritidshus som minskade vid pandemins inledning, bytte riktning till en ökning i mars 2021 (+2 %), jämfört med i mars 2019.

Den antalsmässigt stora brottstypen övrig stöld, som rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer (i form av fickstölder), var 9 procent lägre i mars 2021 än i mars 2019. Det var en något svagare minskning än vid pandemins start i mars 2020. De skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020, och som bland annat inneburit regler om maximalt antal besökare i butiker, gym och köpcentrum med mera, har troligtvis bidragit till den lägre nivån av anmäld övrig stöld hittills under 2021, även om inverkan tycks vara svagare i mars. Pandemins inverkan styrks av att nivån av anmälda brott om övrig stöld var signifikant lägre än förväntat under januari och februari 2021. Det samma gällde under perioden mars till augusti och i november 2020, vilket tyder på att även minskningarna under våren, sommaren och hösten 2020 sannolikt var kopplade till pandemin och dess följder.

Fickstöld är en av de antalsmässigt största brottstyperna under övrig stöld. Brottstypen har minskat markant under hela pandemiåret, och i mars 2021 anmäldes 62 procent färre fickstölder, än i mars 2019. Det var en starkare minskning än vid pandemins start i mars 2020. Följderna av pandemin i form av minskad rörelse i samhället och ett begränsat resande, såväl inom landet som till och från andra länder, ligger sannolikt bakom minskningarna av anmälda fickstölder under pandemiperioden.

Stöldbrott: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

14 %

2 %

9 %

3 %

-9 %

Tillgrepp av cykel

32 %

-1 %

10 %

11 %

-11 %

Inbrottsstöld totalt

9 %

4 %

7 %

7 %

-5 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

4 %

-6 %

1 %

-5 %

-32 %

därav i fritidshus

-2 %

-10 %

4 %

-2 %

-17 %

därav i källare och vind

15 %

24 %

37 %

37 %

36 %

Övrig stöld

8 %

-21 %

-15 %

-10 %

-23 %

därav fickstöld

-1 %

-54 %

-51 %

-47 %

-63 %


Stöldbrott: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Mars 2020

Mars 2021

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

-4 %

-2 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

12 %

11 %

Tillgrepp av cykel

13 %

18 %

Inbrottsstöld totalt

10 %

12 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

2 %

-17 %

därav i fritidshus

-7 %

2 %

därav i källare och vind

20 %

52 %

Övrig stöld

-12 %

-9 %

därav fickstöld

-34 %

-62 %


Personrån

Rån totalt sett, som inrymmer både rån mot privatpersoner och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter, minskade med 28 procent i mars 2021 jämfört med i mars 2019. Även under pandemins inledning i mars 2020 minskade rånen totalt sett i jämförelse med mars 2019, men minskningen var svagare.

Anmälda personrån, som är den vanligaste typen av rån, har legat på en lägre nivå under hela pandemiperioden, än under föregående period. I mars 2021 minskade de med 32 procent, jämfört med i mars 2019. De hade minskat redan vid pandemins start i mars 2020, men förändringen i mars 2021 var markant starkare, för både rån mot vuxna och rån mot minderåriga. Antalet personrån har varit signifikant lägre än förväntat under merparten av månaderna under pandemiperioden, och så även i mars 2021. Det är troligt att pandemin och en minskad rörlighet i samhället bidragit till minskningarna av antalet personrån, såväl under våren och hösten 2020 samt även under vintern 2020/2021 i samband med de skärpta nationella restriktioner och regler som infördes i slutet av 2020.

Personrån: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

17 %

-9 %

0 %

-6 %

-25 %

Rån mot privatperson¹

19 %

-13 %

-1 %

-7 %

-23 %

mot privatperson under 18 år²

15%

-29 %

1%

-15 %

-28 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

20 %

-11 %

-11 %

-12 %

-28 %


¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt, vilka i genomsnitt utgjorde 7 procent (42 anmälda brott) av de anmälda rånen mot privatperson, per månad, under pandemiperioden. ².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Personrån: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Mars 2020

Mars 2021

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

-8 %

-28 %

Rån mot privatperson¹

-18 %

-32 %

mot privatperson under 18 år²

-34%

-48 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

-12 %

-30 %


¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt, vilka i genomsnitt utgjorde 7 procent (42 anmälda brott) av de anmälda rånen mot privatperson, per månad, under pandemiperioden. ².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Rattfylleri

Antalet anmälda rattfylleribrott var 46 procent lägre i mars 2021 än i mars 2019. Nivån hade minskat redan i februari 2020, jämfört med februari 2019, men minskningen tilltog tydligt i samband med pandemins inledning i mars 2020 och har därefter hållit i sig och även fortsatt under 2021. Utvecklingen ska tolkas mot bakgrund av att polisen, för att minska risken för smittspridning vid utandningstester, kraftigt minskade de generella nykterhetskontrollerna i mars 2020, och sedan dess i huvudsak gör kontroller endast i de fall där det redan finns en misstanke om att föraren kör berusad. Minskningen av de anmälda rattfylleribrotten från våren 2020 och framåt bedöms således hänga samman med pandemin.

Kontrollerna av rattfylleri under påverkan av narkotika har däremot inte förändrats i och med pandemin. För denna brottstyp har antalet anmälda brott heller inte minskat, utan har fortsatt att öka under hela 2020 samt i januari och mars 2021. Ökningen har ingen känd koppling till pandemin.

Rattfylleri: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

0%

-29%

-33 %

-30 %

-40 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

10%

21 %

14 %

11 %

3 %

Rattfylleri: procentuell förändring i antal anmälda brott för säsonger under 2019–2021, jämfört med motsvarande säsonger under föregående period.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Mars 2020

Mars 2021

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

-30%

-46%

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

5%

9 %

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se