Anmälda brott före och under pandemin

 Utvecklingen av totalt antal anmälda brott per månad. Samtliga anmälda brott från januari 2019 till och med februari 2021. Preliminär månadsstatistik.

Anmälda brott: Fortsatt kraftig minskning i februari 2021

– tydliga indikationer på konsekvenser av pandemins andra våg i statistiken under vintern 2020/2021

Nivån för det totala antalet anmälda brott i februari 2021 var påtagligt lägre jämfört med februari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Sett till hela vintern 2020/2021 har antalet anmälda brott minskat med 7 procent, jämfört med vintern 2019/2020. Minskningar i februari 2021 märktes i samtliga brottskategorier, däribland för stöldbrott och brott mot person, vilket indikerar en fortsatt inverkan av pandemin och dess följder i form av skärpta restriktioner.

De övergripande brottskategorierna

Totalt sett anmäldes 105 759 brott i februari 2021, vilket var 11 procent färre än i februari 2020. Sett till hela vintern 2020/2021 anmäldes 7 procent färre brott än under vintern 2019/2020. Både totalt sett och för alla brottskategorier präglades nivån av minskningar i februari 2021, jämfört med i februari 2020. Framför allt brottskategorin stöldbrott visade på stora minskningar i februari 2021 såväl som under vintern 2020/2021, jämfört med motsvarande perioder föregående år. Nivån för stöldbrotten var även signifikant lägre än det förväntade enligt prognosen för större delen av vintern 2020/2021. Det styrker att minskningarna under februari och vintern troligtvis var effekter av pandemin och dess följder i form av skärpta restriktioner, som bland annat innebär maxantal besökare i butiker m.m. samt nedstängning av icke nödvändig kommunal verksamhet, som till exempel badhus, idrottsanläggningar och museer.

Samtliga brott

Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan februari 2020 och februari 2021. Preliminär månadsstatistik.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Feb.
2021

Samtliga brott

7 %

-4 %

2 %

0 %

-7 %

-11%

Brott mot person

4 %

-4 %

7 %

1 %

-4 %

-2%

Stöldbrott m.m.

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

-26%

Bedrägeribrott m.m.

-10 %

-15 %

-19 %

-4 %

-11 %

-8%

Skadegörelsebrott

24 %

5 %

41 %

2 %

7 %

-3%

Trafikbrott

-2 %

-1 %

-1 %

-3 %

-9 %

-12%

Narkotikabrott

16 %

14 %

3 %

9 %

0 %

-1%

Övriga brott

16 %

4 %

3 %

4 %

-4 %

-5%

Några brottstyper där pandemin bedöms ha haft inverkan

Misshandel mot obekant

I februari 2021 minskade det totala antalet anmälda misshandelsbrott (-12 %) jämfört med i februari 2020. Minskningarna märktes för misshandelsbrott mot både flickor och kvinnor samt pojkar och män, med vardera 12 procent färre anmälda brott. Sett till hela vintern 2020/2021 minskade de anmälda misshandelsbrotten med 16 procent, jämfört med vintern 2019/2020.

Misshandel mot obekant minskade med 30 procent i februari 2021, jämfört med i februari 2020. Under hela vintern anmäldes 33 procent färre sådana brott, jämfört med vintern 2019/2020. Nivån var signifikant lägre än förväntat enligt prognosen under hela vintern 2020/2021, detsamma gällde nivåerna i november samt under mars-maj 2020. Att minskningen inträdde just vid pandemins början under våren, samt blev starkare i november och under vintern, parallellt med införande av skärpta restriktioner, talar för att utvecklingen troligen varit ett utslag av pandemin. Framförallt torde begräsningarna gällande alkoholförsäljning och maxantal personer vid restaurangbesök ha haft en inverkan på antalet anmälda misshandelsbrott.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj.
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Feb.
2021

Misshandel av bekant

6 %

1 %

8 %

3 %

-4 %

1%

Mot kvinna

8 %

1 %

9 %

5 %

-5 %

-2%

Mot man

2 %

2 %

8 %

0 %

-2 %

6%

Misshandel av obekant

11 %

-15 %

-5 %

-12 %

-33 %

-30%

Mot kvinna

10 %

-21 %

-5 %

-13 %

-30 %

-28%

Mot man

11 %

-13 %

-6 %

-12 %

-34 %

-31%

Stöldbrott

De anmälda stöldbrotten fortsatte att minska markant även i februari 2021, med 26 procent färre anmälda brott än i februari 2020. Sett till hela vintern 2020/2021 anmäldes 17 procent färre brott än vintern 2019/2020.

Den antalsmässigt stora brottstypen övrig stöld, som rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer (i form av fickstölder), var 27 procent lägre i februari 2021 och 23 procent lägre under hela vintern 2020/2021, jämfört med motsvarande perioder ett år tidigare. Den lägre nivån av anmäld övrig stöld borde ha påverkats av de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020. Därtill styrks påverkan av pandemin av att nivån av anmälda brott om övrig stöld i januari och februari 2021 var signifikant lägre än förväntat enligt prognosen. Detsamma gällde nivåerna under perioden mars till augusti samt i november, vilket tyder på att även minskningarna under våren, sommaren och hösten troligtvis är kopplade till pandemin och dess följder.

Fickstöld är en av de antalsmässigt största brottstyperna under övrig stöld. Brottstypen har minskat markant under hela pandemiåret, och i februari 2021 anmäldes 64 procent färre fickstölder, jämfört med februari 2020. Sett till hela vintern 2020/2021 var minskningen ungefär lika stor, jämfört med vintern 2019/2020. Följderna av pandemin; minskad rörelse i samhället och ett begränsat resande, såväl inom landet som till och från andra länder, är troligtvis det som ligger bakom dessa minskningar.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Feb.
2021

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

-26 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

14 %

2 %

9 %

3 %

-9 %

-19 %

Tillgrepp av cykel

32 %

-1 %

10 %

11 %

-11 %

-33 %

Inbrottsstöld totalt

9 %

4 %

7 %

7 %

-5 %

-19 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

4 %

-6 %

1 %

-5 %

-32 %

-46 %

därav i fritidshus

-2 %

-10 %

4 %

-2 %

-17 %

-43 %

därav i källare och vind

15 %

24 %

37 %

37 %

36 %

27 %

Övrig stöld

8 %

-21 %

-15 %

-10 %

-23 %

-27%

därav fickstöld

-1 %

-54 %

-51 %

-47 %

-63 %

-64 %


Personrån

Rån totalt sett, som inrymmer både rån mot privatpersoner (den vanligaste typen av rån) och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter, minskade med 21 procent i februari jämfört med i februari 2020. Under vintern 2020/2021 minskade de anmälda rånen med 25 procent, jämfört med vintern 2019/2020.

Även anmälda personrån minskade i februari 2021, med 18 procent färre anmälda brott jämfört med februari 2020. Under vintern var minskningen av anmälda rån mot privatperson 23 procent, jämfört med vintern 2019/2020. Minskningen märktes för anmälda rån mot både vuxna och minderåriga. Antalet personrån har varit signifikant lägre än de förväntade nivåerna under merparten av månaderna under pandemiperioden, och även så i februari 2021. Det är troligt att pandemin bidragit till minskningarna av antalet personrån, både under våren och hösten samt under vintern i samband med de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Feb.
2021

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

17 %

-9 %

0 %

-6 %

-25 %

-21 %

Rån mot privatperson¹

19 %

-13 %

-1 %

-7 %

-23 %

-18 %

mot privatperson under 18 år²

15%

-29 %

1%

-15 %

-28 %

-36 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

20 %

-11 %

-11 %

-12 %

-28 %

-16 %


¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt, vilka i genomsnitt utgjorde 7 procent (42 anmälda brott) av de anmälda rånen mot privatperson, per månad, under pandemiperioden. ².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Rattfylleri

Antalet anmälda rattfylleribrott fortsatte att minska i februari 2021 och var 41 procent lägre än i februari 2020. Nivån har minskat under hela 2020 jämfört med året innan, men minskningen tilltog under våren och har därefter hållit i sig. Polisen har sedan i mars 2020 kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester, och gör i huvudsak kontroller endast i de fall där det redan finns en misstanke om att föraren kört berusad. Minskningen av de anmälda rattfylleribrotten från våren och framåt tycks alltså hänga samman med pandemin.

Däremot har arbetssättet vid rattfylleribrott under påverkan av narkotika inte förändrats i och med pandemin, och den nivån har heller inte minskat, utan fortsatte att öka något under hela 2020 jämfört med året innan. Ökningen har ingen tydlig koppling till pandemin.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2019–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Feb.
2021

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

0%

-29%

-33 %

-30 %

-40 %

-41 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

10%

21 %

14 %

11 %

3 %

-4 %

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se