Anmälda brott under 2019 och 2020

 Utvecklingen av totalt antal anmälda brott per månad. Samtliga anmälda brott från januari 2019 till och med januari 2021. Preliminär månadsstatistik.

Anmälda brott: Tydliga indikationer på konsekvenser av pandemins andra våg i statistiken för januari

Nivån för det totala antalet anmälda brott i januari 2021 var påtagligt lägre jämfört med januari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Det är den största minskningen för en enskild månad, jämfört med motsvarande månad året innan, under hela pandemiperioden. Förhållandevis kraftiga minskningar märktes även i flera olika brottskategorier i januari 2021, jämfört med januari 2020, däribland för brott mot person och stöldbrott, vilket indikerar en fortsatt inverkan av pandemin. Detta inte minst mot bakgrund av de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020.

De övergripande brottskategorierna

Totalt sett anmäldes 113 202 brott i januari 2021, vilket var 11 procent lägre än i januari 2020. Både totalt sett och för de flesta brottskategorier präglades nivån av relativt kraftiga minskningar i januari 2021 jämfört med i januari 2020. Bland annat kategorierna brott mot person och stöldbrott visade i januari 2021 på de största minskningarna för en enskild månad under pandemiperioden, jämfört med motsvarande månad året innan. Nivåerna för de kategorierna var även signifikant lägre än det förväntade enligt prognosen för januari. Det styrker att minskningarna, åtminstone till viss del, kan vara effekter av pandemin, inte minst genom de skärpta nationella restriktioner som infördes den 24 december 2020.

Restriktionerna innebar bland annat att alkoholförsäljning på serveringsställen är förbjudet efter klockan 20.00 (tidigare under hösten gällde förbudet från klockan 22.00) samt att maxantalet personer i sällskap på restauranger minskats till fyra (från tidigare åtta personer). Därutöver infördes även maxantal besökare i butiker m.m. samt nedstängning av icke nödvändig kommunal verksamhet, som till exempel badhus, idrottsanläggningar och museer.

Samtliga brott

Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan januari 2020 och januari 2021. Preliminär månadsstatistik.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för perioderna, mellan 2020 och 2019 samt mellan 2021 och 2020 för januari. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec.

Jan.

Samtliga brott

8 %

-4 %

2 %

0 %

1 %

-11%

Brott mot person

4 %

-4 %

7 %

1 %

0 %

-8%

Stöldbrott m.m.

14 %

-12 %

-4 %

-3 %

-4 %

-21%

Bedrägeribrott m.m.

-8 %

-15 %

-19 %

-4 %

-1 %

-22%

Skadegörelsebrott

20 %

5 %

41 %

2 %

11 %

14%

Trafikbrott

0 %

-1 %

-1 %

-3 %

-5 %

-10%

Narkotikabrott

15 %

14 %

3 %

9 %

1 %

1%

Övriga brott

20 %

4 %

3 %

4 %

9 %

-15%

Några brottstyper där pandemin bedöms ha haft inverkan

Misshandel mot obekant

I januari 2021 minskade det totala antalet anmälda misshandelsbrott (-19 %) jämfört med i januari 2020. Minskningen märktes för misshandelsbrott mot både flickor/kvinnor och pojkar/män, men det var en större minskning för misshandel mot pojkar/män (-24 %) än mot flickor/kvinnor (-13 %). Minskningarna av anmälda misshandelsbrott i januari 2021 var de största minskningarna för en enskild månad under pandemiperioden, jämfört med motsvarande månad året innan.

Misshandel mot obekant, som är den vanligaste typen av anmäld misshandel mot vuxna män, minskade med 30 procent i januari 2021, jämfört med i januari 2020. Nivån var signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för januari, och detsamma gällde nivåerna i december och november samt under vårmånaderna (mars–maj). Att minskningen inträdde just vid pandemins början under våren, samt blev starkare i november och december, parallellt med de då stränga restriktionerna, talar för att utvecklingen kan ha varit ett utslag av pandemin. Att minskningen sedan fortsatte även i januari 2021 tyder även det på att det handlar om effekter av pandemin. Inte minst i och med de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020. Framförallt torde begräsningarna gällande alkoholförsäljning och maxantal personer vid restaurangbesök ha haft en inverkan på antalet anmälda misshandelsbrott.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för perioderna, mellan 2020 och 2019 samt mellan 2021 och 2020 för januari. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec.

Jan.

Misshandel av bekant

8 %

1 %

8 %

3 %

-6 %

-7%

Mot kvinna

11 %

1 %

9 %

5 %

-7 %

-7%

Mot man

4 %

2 %

8 %

0 %

-4 %

-8%

Misshandel av obekant

11 %

-15 %

-5 %

-12 %

-37 %

-30%

Mot kvinna

7 %

-21 %

-5 %

-13 %

-36 %

-26%

Mot man

12 %

-13 %

-6 %

-12 %

-38 %

-32%

Stöldbrott

De anmälda stöldbrotten fortsatte att minska även i januari 2021, med 21 procent färre brott än i januari 2020. De anmälda stöldbrotten har minskat under flera år, men trots det var nivåerna under våren och fram till och med juli 2020 signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för perioden, och detsamma gällde i januari 2021. Sammantaget är detta en tydlig indikation på att vårens samt även höstens och vinterns minskning av stöldbrott totalt sett var en konsekvens av pandemin.

Den antalsmässigt stora brottstypen övrig stöld, som rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer (i form av fickstölder), har minskat under såväl våren och sommaren som hösten, samt hittills under vintermånaderna. Nivån i januari 2021 var 28 procent lägre än i januari 2020, vilket är en lika stor minskning som i april 2020, under pandemins inledande fas. Den lägre nivån av anmäld övrig stöld borde ha påverkats av de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020. Restriktionerna innebar bland annat införande av maxantal besökare i butiker m.m. samt nedstängning av all icke nödvändig kommunal verksamhet, som till exempel badhus, idrottandläggningar och museer. Därtill styrks påverkan av pandemin av att nivån av anmälda brott om övrig stöld i januari 2021 var signifikant lägre än förväntat enligt prognosen. Detsamma gällde nivåerna under perioden mars till augusti samt i november, vilket tyder på att även minskningarna under våren, sommaren och hösten delvis kan bero på pandemin och dess följder, i form av minskad rörelse och aktivitet i samhället.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för perioderna, mellan 2020 och 2019 samt mellan 2021 och 2020 för januari. Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec.

Jan.

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

14 %

-12 %

-4 %

-3 %

-4 %

-21%

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

17 %

2 %

9 %

3 %

12 %

-17%

Tillgrepp av cykel

43 %

-1 %

10 %

11 %

26 %

-21%

Inbrottsstöld totalt

14 %

4 %

7 %

7 %

9 %

-3%

därav i bostad (lägenhet, villa)

23 %

-6 %

1 %

-5 %

-13 %

-37%

därav i fritidshus

9 %

-10 %

4 %

-2 %

28 %

-21%

Övrig stöld

11 %

-21 %

-15 %

-10 %

-14 %

-28%


Personrån

Rån totalt sett, som inrymmer både rån mot privatpersoner (den vanligaste typen av rån) och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter, minskade relativt mycket i januari 2021 – med 34 procent jämfört med i januari 2020.

Även anmälda personrån minskade relativt mycket i januari 2021, med 32 procent färre anmälda brott jämfört med januari 2020. Minskningen märktes för anmälda rån mot både vuxna och minderåriga. Antalet anmälda personrån började minska vid pandemins början under våren, och minskningen fortsatte under sommaren, om än svagare, för att återigen bli starkare under hösten och hittills under vintern, jämfört med motsvarande perioder året innan. Antalet personrån har varit signifikant lägre än de förväntade nivåerna under merparten av månaderna under pandemiperioden, och även så i januari 2021. Det är möjligt att pandemin bidragit till minskningarna av antalet personrån, både under våren och hösten samt hittills under vintern i samband med de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för perioderna, mellan 2020 och 2019 samt mellan 2021 och 2020 för januari. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec.

Jan.

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

23 %

-9 %

0 %

-6 %

-16 %

-34%

Rån mot privatperson¹

25 %

-13 %

-1 %

-7 %

-17 %

-32%

mot privatperson under 18 år²

18%

-29 %

1%

-15 %

-14 %

-32%

mot privatperson 18 år eller äldre²

26 %

-11 %

-11 %

-12 %

-28 %

-37%

 

¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt ².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Rattfylleri

Antalet anmälda rattfylleribrott fortsatte att minska i januari 2021 och var 43 procent lägre än i januari 2020. Nivån har minskat under hela 2020 jämfört med året innan, men minskningen tilltog under våren och har därefter hållit i sig. Enligt uppgifter från polisen har myndigheten sedan i mars kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester, vilket delvis förklarar minskningen under perioden. Sedan i mars gör polisen i huvudsak kontroller i de fall där det finns en misstanke om att föraren kört berusad. Minskningen av de anmälda rattfylleribrotten från våren och framåt tycks alltså hänga samman med pandemin.

Däremot har arbetssättet vid rattfylleribrott under påverkan av narkotika inte förändrats i och med pandemin, och den nivån har heller inte minskat, utan fortsatte att öka något under hela 2020 jämfört med året innan. Ökningen har ingen tydlig koppling till pandemin.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för perioderna, mellan 2020 och 2019 samt mellan 2021 och 2020 för januari. Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec.

Jan.

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

0%

-29%

-33 %

-30 %

-37 %

-43 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

12%

21 %

14 %

11 %

10 %

2 %

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se