Anmälda brott före och under pandemin

Utvecklingen av totalt antal anmälda brott per månad från december 2018 till maj 2021.
Preliminär månadsstatistik.

Anmälda brott: Tydliga indikationer på att även pandemins tredje våg inverkat på de anmälda brotten – i maj 2021 såväl som under hela våren 2021

Nivån för det totala antalet anmälda brott i maj 2021 var 9 procent lägre än i maj 2019, det vill säga maj månad närmast före pandemin. Minskningen var större än i maj 2020, under pandemins första period, jämfört med maj 2019. Både ökningar och minskningar märks dock bland de övergripande brottskategorierna, såväl under maj 2021 som under hela våren 2021, jämfört med motsvarande perioder 2019. Några brottstyper hade också fortsatt lägre nivåer, än i maj 2019 och våren 2019, vilket bedöms vara konsekvenser av pandemins tredje våg.

Utvecklingen av antalet anmälda brott har sedan november 2020 till och med februari 2021 varit nedåtgående, för att i mars 2021 vända uppåt och i april och maj 2021 stanna på en något lägre nivå. För att få en bild av pandemins inverkan på nivåerna ligger fokus i denna artikel inte på den månadsvisa utvecklingen, utan på jämförelser av maj 2021 och våren 2021 med maj 2019 och våren 2019, det vill säga med motsvarade perioder innan pandemin bröt ut. Som komplement jämförs även utvecklingen i maj 2021 och våren 2021 med utvecklingen i maj 2020 och våren 2020 för att undersöka om pandemins inverkan tycks ha ökat eller minskat, eller tycks vara oförändrad.

Totalt sett anmäldes 120 862 brott i maj 2021, vilket var 9 procent färre än i maj 2019. Sett till hela våren 2021 anmäldes 6 procent färre brott än under våren 2019. De anmälda brotten totalt sett har alltså fortsatt att ligga på en lägre nivå än under motsvarande perioder närmast före pandemin, men minskningen i maj 2021 såväl som under hela våren 2021 var starkare än under den första vågen, jämfört med motsvarande perioder 2019.

Analysmetod

För att undersöka inverkan av pandemin jämförs antalet anmälda brott från och med mars 2021 med motsvarande månad eller säsong 2019, det vill säga med motsvarande period innan pandemin bröt ut. Genom att använda 2019 som referensperiod är det också möjligt att undersöka om pandemins inverkan tycks ha ökat, minskat eller är oförändrad, jämfört med motsvarande period under 2020 då pandemin pågick. Därtill har tidsserieanalyser över utvecklingen gjorts för att undersöka om utfallet för de anmälda brotten är signifikant avvikande från den statistiskt sett förväntade utvecklingen. Analyserna har gjorts för samtliga brott, för de redovisade brottskategorierna samt för några enskilda brottstyper där det finns indikationer på inverkan av pandemin.

De övergripande brottskategorierna

Bland de övergripande brottskategorierna märks både ökningar och minskningar i maj 2021, jämfört med i maj 2019. Kategorin brott mot person ökade som helhet med 3 procent i maj 2021, jämfört med maj 2019. Detta i jämförelse med utvecklingen i maj 2020 då nivån var 2 procent lägre än i maj 2019. Trots det finns det brottstyper i kategorin som har fortsatt att minska i maj 2021, jämfört med maj 2019. Brottskategorin stöldbrott visade på fortsatta minskningar i maj 2021, jämfört maj 2019. Minskningarna var ungefär i samma storlek som under pandemins första period, i maj 2020, jämfört med maj 2019. Nivån för stöldbrotten var signifikant lägre än det förväntade enligt prognosen i maj 2021, så även i mars–juli 2020, januari och februari 2021, samt i april 2021. Det styrker att minskningarna i maj 2021 och våren 2021, så väl som under tidigare perioder, troligtvis varit effekter av pandemin och dess följder i form av de skärpta restriktioner som infördes under hösten 2020 och vintern 2020/2021, och som kvarstod även under våren 2021.

Samtliga brott

Procentuell förändring i antal anmälda brott för maj 2020 och maj 2021, jämfört med maj 2019. Preliminär månadsstatistik.

Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj.
2021

Samtliga brott

7 %

-4 %

2 %

0 %

-7 %

-6 %

Brott mot person

4 %

-4 %

7 %

1 %

-4 %

3 %

Stöldbrott m.m.

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

-9 %

Bedrägeribrott m.m.

-10 %

-15 %

-19 %

-4 %

-11 %

-22 %

Skadegörelsebrott

24 %

5 %

41 %

2 %

7 %

-8 %

Trafikbrott

-2 %

-1 %

-1 %

-3 %

-9 %

-12 %

Narkotikabrott

16 %

14 %

3 %

9 %

0 %

8 %

Övriga brott

16 %

4 %

3 %

4 %

-4 %

7 %

Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019

Tabell. Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

Maj 2020

Maj 2021

Samtliga brott

-3 %

-9 %

Brott mot person

-2 %

3 %

Stöldbrott m.m.

-15 %

-13 %

Bedrägeribrott m.m.

-19 %

-29 %

Skadegörelsebrott

12 %

-10 %

Trafikbrott

4 %

-11 %

Narkotikabrott

28 %

10 %

Övriga brott

5 %

1 %

Några brottstyper där pandemin bedöms ha haft inverkan under maj 2021

Misshandel mot obekant

I maj 2021 minskade det totala antalet anmälda misshandelsbrott (-6 %) jämfört med i maj 2019. Minskningarna märktes för misshandelsbrott mot både flickor och kvinnor samt pojkar och män, med 2 respektive 9 procent färre anmälda brott. Sett till hela våren 2021 minskade de anmälda misshandelsbrotten med 9 procent, jämfört med våren 2019. Minskningarna under maj och våren 2021 var i paritet med minskningarna under pandemins första period, maj 2020 och våren 2020, jämfört med motsvarande perioder 2019.

Misshandel mot obekant minskade med 25 procent i maj 2021, jämfört med i maj 2019. Under hela våren anmäldes 28 procent färre sådana brott, jämfört med våren 2019. Minskningarna var större än under pandemins första period, maj 2020 och våren 2020. Nivån var dock signifikant lägre än förväntat enligt prognosen under hela våren 2020, samt även i november 2020, hela vintern 2020/2021 och hela våren 2021. Att minskningen inträdde just vid pandemins början under våren 2020, samt blev starkare i november och under vintern 2020/2021, parallellt med införandet av de skärpta restriktionerna, samt att de lägre nivåerna fortsatte under våren 2021 med kvarstående restriktioner, talar för att utvecklingen troligen varit ett utslag av pandemin. Framför allt torde begräsningarna gällande alkoholförsäljning och maxantal personer vid restaurangbesök ha haft en inverkan på antalet anmälda misshandelsbrott.

Misshandel: Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj.
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj.
2021

Misshandel av bekant

6 %

1 %

8 %

3 %

-4 %

5 %

Mot kvinna

8 %

1 %

9 %

5 %

-5 %

5 %

Mot man

2 %

2 %

8 %

0 %

-2 %

4 %

Misshandel av obekant

11 %

-15 %

-5 %

-12 %

-33 %

-28 %

Mot kvinna

10 %

-21 %

-5 %

-13 %

-30 %

-26 %

Mot man

11 %

-13 %

-6 %

-12 %

-34 %

-28 %

Misshandel: Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019


Tabell. Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Maj 2020

Maj 2021

Misshandel av bekant

1 %

8 %

Mot kvinna

1 %

6 %

Mot man

2 %

11 %

Misshandel av obekant

-10 %

-25 %

Mot kvinna

-15 %

-25 %

Mot man

-8 %

-24 %

Stöldbrott

De anmälda stöldbrotten fortsatte att minska även i maj 2021, med 13 procent färre anmälda brott än i maj 2019. Sett till hela våren 2021 anmäldes 9 procent färre brott än våren 2019.

Den antalsmässigt stora brottstypen övrig stöld, som rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer (i form av fickstölder), var 19 procent lägre i maj 2021 och 15 procent lägre under hela våren 2021, jämfört med motsvarande perioder 2019. Den lägre nivån av anmäld övrig stöld torde ha påverkats av de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020 och som kvarstod under våren 2021. Därtill styrks påverkan av pandemin av att nivån av anmälda brott om övrig stöld i april och maj 2021 var signifikant lägre än förväntat enligt prognosen. Detsamma gällde även nivåerna under perioden mars 2020 till augusti 2020 och i november 2020, samt i januari och februari 2021, vilket tyder på att även minskningarna under våren, sommaren och hösten 2020 samt under vintern 2020/2021 troligtvis är kopplade till pandemin och dess följder.

Fickstöld är en av de antalsmässigt största brottstyperna under övrig stöld. Brottstypen har minskat markant under hela pandemiperioden, och i maj 2021 anmäldes 66 procent färre fickstölder, jämfört med maj 2019. Sett till hela våren 2021 var minskningen ungefär lika stor, jämfört med våren 2019. Under pandemins första period, maj 2020 och våren 2020, utmärktes fickstölder också av kraftiga minskningar, om än något svagare än nu under den tredje vågen. Följderna av pandemin; minskad rörelse i samhället och ett begränsat resande, såväl inom landet som till och från andra länder, är troligtvis det som ligger bakom dessa minskningar.

Stöldbrott: Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj
2021

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

-9 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

14 %

2 %

9 %

3 %

-9 %

-5 %

Tillgrepp av cykel

32 %

-1 %

10 %

11 %

-11 %

-3 %

Inbrottsstöld totalt

9 %

4 %

7 %

7 %

-5 %

4 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

4 %

-6 %

1 %

-5 %

-32 %

-11 %

därav i fritidshus

-2 %

-10 %

4 %

-2 %

-17 %

-12 %

därav i källare och vind

15 %

24 %

37 %

37 %

36 %

38 %

Övrig stöld

8 %

-21 %

-15 %

-10 %

-23 %

-15 %

därav fickstöld

-1 %

-54 %

-51 %

-47 %

-63 %

-64 %


Stöldbrott: Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019

Tabell. Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019. Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Maj 2020

Maj 2021

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

-15 %

-13 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

-6 %

-9 %

Tillgrepp av cykel

-4 %

-10 %

Inbrottsstöld totalt

5 %

2 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

2 %

3 %

därav i fritidshus

-9 %

-32 %

därav i källare och vind

28 %

33 %

Övrig stöld

-25 %

-19 %

därav fickstöld

-62 %

-66 %


Personrån

Rån totalt sett, som inrymmer både rån mot privatpersoner (den vanligaste typen av rån) och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter, minskade med 20 procent i maj 2021 jämfört med i maj 2019. Sett till hela våren 2021 minskade de anmälda rånen något mer, med 22 procent, jämfört med våren 2019.

Även anmälda personrån minskade i maj 2021, med 23 procent färre anmälda brott jämfört med maj 2019. Sett till hela våren 2021 var minskningen ungefär lika stor, 24 procent färre anmälda personrån, än våren 2019. Minskningen märktes för anmälda rån mot både vuxna och minderåriga. Personrånen minskade redan under pandemins första våg, dock svagare än nu under den tredje vågen, jämfört med motsvarande perioder före pandemin. Antalet personrån har varit signifikant lägre än de förväntade nivåerna under merparten av månaderna under hela pandemiperioden, och även så i maj 2021. Det är troligt att pandemin bidragit till minskningarna av antalet personrån, både under våren 2020 samt under hösten 2020 och vintern 2020/2021 i samband med de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020. Även så nu under våren 2021 med kvarstående skärpta restriktioner.

Personrån: Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2020–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj
2021

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

17 %

-9 %

0 %

-6 %

-25 %

-22 %

Rån mot privatperson¹

19 %

-13 %

-1 %

-7 %

-23 %

-24 %

mot privatperson under 18 år²

15%

-29 %

1%

-15 %

-28 %

-38 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

20 %

-11 %

-11 %

-12 %

-28 %

-25 %


¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt, vilka i genomsnitt utgjorde 7 procent (41 anmälda brott) av de anmälda rånen mot privatperson, per månad, under pandemiperioden.
².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Personrån: Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019

Tabell. Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Maj 2020

Maj 2021

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

-16 %

-20 %

Rån mot privatperson¹

-19 %

-23 %

mot privatperson under 18 år²

-37%

-39 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

-16 %

-23 %


¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt, vilka i genomsnitt utgjorde 7 procent (41 anmälda brott) av de anmälda rånen mot privatperson, per månad, under pandemiperioden. ².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Rattfylleri

Antalet anmälda rattfylleribrott fortsatte att minska i maj 2021 och var 31 procent lägre än i maj 2019. Nivån började minska i och med pandemin, jämfört med perioden före pandemin, och minskningarna har därefter hållit i sig. Polisen har sedan i mitten av mars 2020 och fram till mitten av oktober 2020 kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester, och gjorde i huvudsak kontroller endast i de fall där det redan finns en misstanke om att föraren kört berusad. Därefter återupptogs de generella kontrollerna, dock med vissa begränsningar. Från polisiärt håll har det även rapporterats att gränsverksamheterna under början av 2021 samt under våren 2021 har krävt fler resurser till åtgärder för att stoppa smittspridningen (såsom inreseförbud och krav på negativt covid-19 test), bland annat på bekostnad av färre trafikkontroller. Minskningen av de anmälda rattfylleribrotten från våren 2020 och fram till hösten 2020 framåt tycks alltså hänga samman med pandemin, samt även åtminstone delvis för säsongerna därefter.

Däremot har arbetssättet vid rattfylleribrott under påverkan av narkotika inte förändrats i och med pandemin, och den nivån har heller inte minskat, utan fortsatte att öka något under hela 2020 och hittills under 2021, jämfört med motsvarande perioder 2019. Ökningen har ingen tydlig koppling till pandemin.

Rattfylleri: Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för respektive säsong under 2020–2021 samt den senaste månaden, jämfört med motsvarande perioder under föregående år. Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj
2020

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

0%

-29%

-33 %

-30 %

-40 %

-40 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

10%

21 %

14 %

11 %

3 %

10%

Rattfylleri: Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019

Tabell. Procentuell förändring för maj 2020 och 2021 jämfört med maj 2019. Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Maj 2020

Maj 2021

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

-25 %

-31 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

27 %

8 %

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se