Slutlig brottsstatistik 2015


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015.

Anmälda brott

 • Under 2015 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är en ökning med 55 700 brott eller 4 procent jämfört med året innan.
 • En av de kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2015 var bedrägeribrott (+19 %). Den kategori som minskade mest i antal under 2015 var stöld- och tillgreppsbrott (-2 %).

Handlagda brott

 • Under 2015 blev drygt 1,5 miljoner brott handlagda, vilket är en ökning med 64 400 brott (+ 4 %) jämfört med 2014.
 • För närmare hälften (49 %) av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits. Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2014.
 • De resterande handlagda brotten (51 %) direktavskrevs. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Närmare hälften av de direktavskrivna brotten utgjordes av stöld- och tillgreppsbrott.
 • Under året förundersökningsbegränsades 59 100 brott, vilket motsvarar 4 procent av samtliga handlagda brott 2015. Det är samma nivå som året innan.
Samtliga handlagda brott 2015 (totalt 1 510 000 brott) fördelade efter den övergripande indelningen i utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande grupper av brott efter beslutstyp. Inom parentes anges förändring jämfört med 2014.

Samtliga handlagda brott 2015 (totalt 1 510 000 brott) fördelade efter den övergripande indelningen i utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande grupper av brott efter beslutstyp. Inom parentes anges förändring jämfört med 2014.

 • Lagföringsprocenten uppgick till 31 procent, vilket är samma nivå som 2014. I landets sju polisregioner, varierade lagföringsprocenten under 2015 mellan 27 och 36 procent.
 • Av samtliga handlagda brott personuppklarades 14 procent, vilket är samma nivå som 2014.

Personer misstänkta för brott

 • År 2015 misstänktes 106 000 personer för brott. Det är i stort sett samma nivå jämfört med 2014 (+513 misstänkta personer). Kvinnor utgjorde 20 procent av samtliga misstänkta personer.
 • Den antalsmässigt största ökningen av misstänkta personer, finns bland brottskategorierna stöldbrott (+ 3 %) samt brott mot person (+ 3 %).
 • Den största minskningen kan noteras bland personer misstänkta i brottskategorin bedrägeribrott (−3 %).
 • De misstänkta personerna registrerades för att ha deltagit i 345 000 brott (så kallade brottsdeltaganden) under 2015. Det ger i genomsnitt 3,3 brottsdeltaganden per misstänkt person under året.

Fakta

Den 1 januari 2015 fick Sverige en samlad polismyndighet, indelad i sju regioner, som ersatte de tidigare 21 länspolismyndigheterna.  Från och med 2015 redovisas därmed statistiken över anmälda brott, handlagda brott samt misstänkta personer efter den nya regionindelningen, istället för som tidigare efter län. Statistik över anmälda brott finns dock redovisad på kommunnivå, samt för landets tre storstäder även på stadsdelsnivå.


Definitioner/avgränsningar

Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.

Handlagda brott är samtliga anmälda brott för vilka polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsperioden, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.

Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott.

Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period.

Förundersökningsbegränsade brott är handlagda brott där beslut har fattats om att en förundersökning ska läggas ner eller inte inledas avseende brottet. Orsaken är oftast att en person är misstänkt för flera brott och polis eller åklagare bedömer att en fortsatt utredning av det aktuella brottet inte skulle få någon eller endast liten betydelse för en eventuell påföljd. Syftet med denna möjlighet är att skapa förutsättningar för att kunna använda tillgängliga utredningsresurser på ett för samhället så effektivt sätt som möjligt.

Misstänkt person är en person som av polis, tull eller åklagare har misstänkts för brott, med som lägst misstankegraden skäligen misstänkt, och där beslut fattats under redovisningsåret som innebär att misstanken kvarstår efter avslutad brottsutredning.

Brottsdeltagande är en misstänkt persons registrerade deltagande i ett visst brott.