Malin Bergqvist och Louise Mackegård Evensen

Malin Bergqvist, hållbarhetsstrateg för social hållbarhet i Åre kommun, och Louise Mackegård Evensen, Hotel Manager & tillförordnad vd på Copperhill Mountain Lodge

Trygg i Åre – en lyckad samverkan med tuff start

Åre är en ovanlig kommun. Här finns 12 300 bofasta invånare, varav 4 500 bor i Åre by. Under högsäsongen ökar dock antalet personer i kommunen drastiskt. Om alla gästbäddar är bokade bor cirka 42 000 personer i kommunen. Den stora befolkningsökningen under högsäsongen påverkar hur brottsligheten ser ut och därmed hur kommunen och andra aktörer, inte minst näringslivet, behöver samverka kring det brottsförebyggande arbetet.

I drygt tio år har Åre kommun samordnat samverkansnätverket Trygg i Åre, som fokuserar på insatser mot droger, brott, sexuella trakasserier och psykisk ohälsa. I nätverket medverkar Åre kommun, polis, näringsliv och hälsocentral mot droger och brott, sexuella trakasserier och psykisk ohälsa. I slutet av november lanserades också en avsiktsförklaring mot narkotika och organiserad brottslighet. Trygg i Åre riktar sig till bofasta, säsongsarbetare och gäster.

Arbetet med att bygga upp samverkan påbörjades 2011, i samband med att Malin Bergqvist, hållbarhetsstrateg för social hållbarhet i Åre kommun, gick pilotutbildningen för brottsförebyggande arbete som arrangerades av Brå, Polisen och SKL (nuvarande SKR). Varje kurstillfälle innebar ett steg framåt i kommunens arbete.

Vad var avgörande för att komma igång med att börja bygga upp en samverkan i Åre?
– Jag gick utbildningen tillsammans med Eva Helin som var polischef i kommunen och jag hade inte klarat att dra igång nätverket om vi inte hade varit två. Att vi gjorde detta parallellt med utbildningen gav också ett enormt stöd, eftersom vi kunde lyfta alla frågor och problem i ett tryggt rum med erfarna instruktörer och andra deltagare, säger Malin Bergqvist.

Hur gick ert första samverkansmöte 2011?
– Det var en katastrof. Ingen lyssnade och alla tyckte att någon annan satt inne på lösningen. Hade vi inte varit två som kunde peppa och stötta varandra vet jag inte om vi hade kallat till ett andra möte. Men det gjorde vi – och på det tredje mötet började alla inse att vi hade ett gemensamt problem som bestod i att vi hade många våldsbrott på torget. Vi insåg att ingen stod ensam med lösningen, utan att alla skulle behöva vara med och bidra. Då började saker hända, berättar hon.

Samarbetet mellan dig och Eva Helin verkar viktigt, stämmer det?
– Det är otroligt viktigt att hitta en vän i viken, eller en boj i bukten, säger hon och skrattar fast hon menar allvar.

– Det behöver inte vara någon i den egna organisationen, men man behöver hitta någon så man inte behöver bära allt själv, lägger hon till.

Gemensam värdegrund som ses över årligen

Nätverket har tillsammans tagit fram ett antal policyer som exempelvis företagare kan ladda ner och använda i sin utbildning av medarbetare. Varje år inför vintersäsongens start hålls nätverksträffar då den gemensamma värdegrund som policyerna uttrycker gås igenom och diskuteras. Nyligen lanserades också en avsiktsförklaring mot narkotikabrott och organiserad brottslighet.

– Vi lyssnar noga på vad nätverket vill göra, det är deras problembild som styr oss. Och efter att vi jobbat mot våldet på torget och mot droger och alkohol på arbetsplatsen, började vi ta tag i psykisk ohälsa som är ett jättestort problem för arbetsgivare i Åre. Nätverket är en kanal och när ett bekymmer uppstår som har med trygghet att göra så kommer frågan upp här. Det är härligt att det finns ett förtroende för att vi kan ta hand om jobbiga frågor, säger Malin Bergqvist.

Hur ser utmaningarna ut nu?
– I nätverk med aktörer med olika drivkrafter uppstår skav och konflikter vilket jag tolkar som ett tecken på att det vi gör i nätverket är viktigt och meningsfullt. Hade det inte väckt några känslor, skulle ingen bry sig om att protestera heller, säger hon.

Ni är en liten kommun. Hur hanterar ni perspektivträngsel?
– Jag upplever att kartan inte passar verkligheten. Varje fråga, som ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak), våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete, ungas hälsa, och så vidare kommer med enormt mycket material som vi i små kommuner inte har möjlighet att förhålla oss till. Vi behöver stöd som passar för en liten kommun där förväntningarna måste vara andra än för stora kommuner. Om inte resurser tillförs, säger hon.

Har lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete gett ytterligare möjligheter att förbättra eller förändra det brottsförebyggande arbetet i Åre?
– Ja, frågan har lyfts upp på ett sätt som jag aldrig har sett tidigare. Vi har fått möjlighet att anställa ytterligare en person, visserligen bara på 25 procent men det gör stor skillnad. Vi har aldrig fått till ett Brå på kommunal nivå förut men nu är dörren öppen för det. Även för ANDT-frågorna har det blivit lättare, man kan åka snålskjuts. Dessutom har det blivit tydligt att medborgarlöften och samverkansöverenskommelser inte enbart är polisens frågor, utan att vi äger de verktygen tillsammans, säger hon med eftertryck.

Näringslivet viktigt i det brottsförebyggande arbetet

Brå har också pratat med Louise Mackegård Evensen, som har varit med i Trygg i Åre från starten. Hon jobbar som Hotel Manager & tillförordnad vd på Copperhill Mountain Lodge, ett av ortens hotell. Näringslivet har en viktig roll att fylla i det lokala brottsförebyggande arbetet. I en kommun som Åre, med stor andel näringsverksamhet sett till befolkningen, blir det särskilt tydligt att näringslivet behöver involveras i samverkan.

Varför är ditt företag med i Trygg i Åre?
– Vi blev tillfrågade och eftersom vi driver företag i en så kallad instegsbransch med många unga arbetstagare, ligger det oss varmt om hjärtat att se till att våra medarbetare får en god start i sitt arbetsliv. Det var självklart för oss att tacka ja till att medverka, säger Louise Mackegård Evensen.

Hon säger vidare att för Copperhill Mountain Lodge är det viktigt att orten har en gemensam värdegrund och gemensamma lösningar som man hjälps åt att genomföra.

Har satsningen gett resultat?
– Absolut. Eftersom vi aktörer i Åre har fått en väldigt fin samverkan och jobbar för samma värderingar, behöver ingen tveka att ta kontakt direkt när något händer. Händer något en fredagskväll är det då vi ringer. Och värdegrunden och den tryggheten vi känner, förmedlar vi till våra arbetsledare. De ska känna sig trygga och säkra i sitt stöd till medarbetare, och medarbetare ska veta att i Åre kan man vara trygg på sin arbetsplats, säger Louise Mackegård Evensen.

Vad ser du är viktigt att göra för ett tryggt Åre i framtiden?
– Att fortsätta att prata och agera. Det är det som är nyckeln till allt. Nätverket är ärligt och öppet och vi hjälps åt. Det är det viktiga, menar hon.

Louise Mackegård Evensen har med sina tio års erfarenhet av Trygg i Åre också börjat hjälpa andra orter att bygga liknande nätverk där. Och hon vill framhålla vikten av samordning.

– Malin Bergqvist är fantastisk. Det behövs alltid en som håller samman gruppen, skriver protokollen, kallar till möten och kallar igen. Vi företagare står för engagemang och bidrag, men utan Malin skulle denna strukturerade samverkan inte finnas.

Kommuner mot brott

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Förhoppningen med den nya lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Brå erbjuder flertalet stödinsatser som underlättar kommunernas brottsförebyggande arbete.

Läs mer om lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete här.