Även det brottsförebyggande arbetet påverkas av krisen


Världen hanterar för närvarande en omvälvande kris som påverkar i stort sett alla delar av samhället, så även brottsligheten och människors trygghet.

– Sannolikt kommer vi att se både kortsiktiga och långsiktiga effekter av pandemin, och de förändrade livsmönster som den för med sig, på brottsligheten och tryggheten. Vissa brottstyper kommer sannolikt öka och andra minska och olika mycket beroende på kontext, säger Karin Svanberg som är chef för Brås enhet för utveckling av det brottsförebyggande arbetet.

För att kunna arbeta proaktivt och förebygga en negativ utveckling när det gäller brott och trygghet är det, även under rådande omständigheter, bra att hålla fast vid ett kunskapsbaserat arbete som utgår från konkreta och samlade iakttagelser av brottslighetens omfattning, struktur och utveckling. Det gäller på alla nivåer i samhället och oavsett brottstyp.

Det som kan behöva ändras i det här läget är dock att takten måste öka på inhämtandet av de iakttagelser som behövs. Detta eftersom våra beteenden kan ändras snabbt, ibland från dag till dag, utifrån nya direktiv om exempelvis resande eller stängda gymnasieskolor.

Det är särskilt viktigt att ta tillvara det engagemang vi ser hos många människor som vill ta ansvar och hjälpa till. Det positiva engagemanget kan även användas för att på flera sätt öka människors trygghet i samhället under en svår tid.

Karin Svanberg är enhetschef på Brå

Karin Svanberg är enhetschef på Brå.

För en brottsförebyggande samordnare i en kommun eller en kommunpolis, kan det i det korta perspektivet, innebära att göra tätare avstämningar med aktörer som jobbar i lokalsamhället. Det kan exempelvis handla om skola, bostadsföretag, fältare, socialtjänst, hemtjänst, grannsamverkanssamordnare, fritidsgårdar, lokala handlare och andra företagare. Men även brottsofferjourer, kvinnojourer och andra frivilligorganisationer som arbetar på fältet.

– Det är särskilt viktigt att ta tillvara det engagemang vi ser hos många människor som vill ta ansvar och hjälpa till. Det positiva engagemanget kan även användas för att på flera sätt öka människors trygghet i samhället under en svår tid, säger Karin Svanberg.

Pandemin visar på vikten av en god lägesbild

Tillsammans med en fortlöpande avstämning mot inkomna anmälningar om brott kan de kontinuerligt inhämtade uppgifterna och iakttagelserna ge en bild av hur brottsligheten ter sig och förändras kortsiktigt i en lokal kontext. Detta bör ställas mot den lägesbild som tagits fram för det övergripande arbetet för att avgöra om och på vilket sätt förändringar sker.

Utifrån en gemensam bedömning kan sedan beslut fattas om förstärkning eller förändringar i delar av arbetet. Förändringar kan ju tänkas behöva göras av andra anledningar kopplade till pandemin, till exempel på grund av personalbrist, så förändringarna och det arbete man väljer att fokusera på måste vara väl underbyggda även av den anledningen.

–När den akuta krisfasen är över kommer kunskap, forskning och analys ha en central betydelse för att dra lärdomar för den fortsatta samhällsutvecklingen. Brås arbete med statistik, undersökningar och forskning kommer ha en viktig roll i det arbetet tillsammans med andra aktörer, säger Karin Svanberg.

Brås nationella konferens om lokalt brotts­förebyggande arbete webbsänds den 26 mars. Följ sändningen direkt på Brås webbplats.
Nu finns boken Samverkan i lokalt brotsförebyggande arbete i en lätttillgänglig version på webben som dessutom innehåller filmer, mallar och andra verktyg som underlättar i arbetet med samverkan.
Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklings­­behov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2019.