Mobbade elever är också mer utsatta för brott


Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

– Vi ser ett tydligt mönster i att de elever som svarar att de blivit mobbade, också på specifika frågor om olika brott, i hög grad uppger att de blivit utsatta. Det kan exempelvis handla om misshandel, hot och sexuellt ofredande. Det gör att de är dubbelt utsatta och det är någonting som skola, lärare och föräldrar behöver vara uppmärksamma på, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Vanligt med utsatthet för brott i skolmiljön

Skolan är en vanlig plats för olika typer av brott och då främst lindriga, en liten andel är grova. Drygt 47 procent av eleverna i årskurs nio, uppger att de utsatts för någon typ av brott i skolan. Stöld är den brottstyp som störst andel både killar och tjejer blir utsatta för (nästan 30 procent). Bland killar är det även vanligt att de blir utsatta för misshandel (20 procent), medan tjejer oftare utsätts för sexualbrott (24 procent).

Hälften är delaktiga i brott

Totalt uppger 49 procent av eleverna att de varit delaktiga i någon form av brott under de senaste tolv månaderna; 46 procent av tjejerna och 51 procent av killarna uppger detta. Vanligast är stöldbrott, våldsbrott och skadegörelse.

När det gäller delaktighet i brott vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna, uppger drygt 38 procent av killarna och knappt 37 procent av tjejerna att de stulit något. Drygt 31 procent av killarna och knappt 22 procent av tjejerna har begått våldsbrott, medan drygt 21 procent av killarna och 14 procent av tjejerna uppger att de begått skadegörelse.

Om Skolundersökningen om brott (SUB)

SUB är en undersökning som genomförs ungefär vart tredje år bland elever i årskurs nio. I årets undersökning har cirka 4 700 elever medverkat. SUB genomfördes första gången 1995, då av Stockholms universitet. Sedan 1999 genomförs undersökningen av Brå. SUB har numera blivit en del av Brås ordinarie statistikproduktion. För att skapa en stabil undersökning inför framtiden har en del nödvändiga förändringar gjorts. Urvalsförfarandet, datainsamlingen och frågeformuläret har reviderats. Det innebär att jämförelser över tid inte är huvudfokus i årets undersökning. Fokus ligger i stället på att jämföra utsattheten för brott, samt delaktigheten i brott och andra typer av riskbeteenden bland olika grupper av elever i årskurs nio.

Ladda ner Skolundersökningen om brott 2015 (Brå 2016:21)

För mer information


Publikationer

Skolundersökningen om brott 2015 Om utsatthet och delaktighet i brott (2016:21)