Kortare utredningstider i rättskedjan


Brå har för sjätte året i rad undersökt handläggningstiderna i rättskedjan. Utredningstiden mellan inledande av förundersökning och beslut om åtal m.m. har minskat under den undersökta femårsperioden, men den totala handläggningstiden har ökat något.

Lisa Westfelt, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs.

Lisa Westfelt. Foto: L. van der Meijs.

En central princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess. I rapporten Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014 har Brå undersökt handläggningstiderna för brottsmisstankar om misshandel, våldtäkt, stöld, rån respektive utpressning. Dessutom kartläggs handläggningstiderna för samtliga brottsmisstankar sammantaget.

När ungdomar är misstänkta ställs särskilda skyndsamhetskrav, samtidigt som fler åtgärder måste säkerställas jämfört med när vuxna är misstänkta.

– Totalt sett för alla brottsmisstankar sammantaget ser vi att utredningstiderna är ungefär desamma för ungdomar som för vuxna. Men om vi endast ser till de fem särskilt utvalda brotten är mediantiderna för ungdomar för dessa brott längre än för vuxna. Utredningstiderna för ungdomar har dock också minskat över tid, med 28 procent mellan 2009 och 2014. Det motsvarar en förkortning av utredningstiden med 21 dagar, säger Lisa Westfelt, utredare på Brå.


Några resultat ur rapporten


Utredningstiderna har kortats
Utredningstiderna för samtliga brottsmisstankar har minskat under perioden 2009–2014, från 68 till 56 dagar i medianvärde. Bland de fem särskilt utvalda brotten har utredningstiderna för misshandel minskat kontinuerligt under hela perioden – från 83 till 53 dagar i mediantid.

Ökade handläggningstider mellan åtal och tingsrättsdom
Mediantiderna mellan åtal och meddelad tingsrättsdom, tingsrättstiderna, har ökat under perioden när det gäller samtliga brottsmisstankar sammantaget, från 65 dagar år 2010 till 74 dagar år 2014.

De totala handläggningstiderna ökar något, men utvecklingen skiljer sig åt beroende på brottstyp
Sett till samtliga brottsmisstankar har de totala handläggningstiderna ökat med 17 dagar sedan 2010, från 182 till 199 dagar i mediantid. Gällande de fem särskilt utvalda brottskategorierna har de totala handläggningstiderna dock varierat omkring samma nivå under perioden, med undantag för kategorin utpressning där tiderna ökat med 62 dagar mellan år 2010 och 2014.

Utredningstiderna har förkortats för ungdomar, utom för vissa brott
Medianen för utredningstiden för unga misstänkta (15–17 år) har minskat under perioden avseende samtliga brottsmisstankar sammantaget, och har under de senaste åren (2011–2014) varit ungefär lika lång som för personer över 18 år. För fyra av de fem särskilt utvalda brottstyperna är utredningstiderna däremot längre för ungdomar än för vuxna. Undantaget är utpressning där tiderna för ungdomar och vuxna är ungefär desamma.

Tingsrättstiderna är kortare för ungdomar än för vuxna
Ungdomar har, i motsats till utredningstiderna, en väsentligt kortare mediantid än vuxna mellan åtal och dom. Det gäller såväl för samtliga brottsmisstankar sammantaget som för de fem särskilt utvalda brottskategorierna.

Kortare handläggningstid för unga vid misshandel och stöld – längre vid våldtäkt och rån
Den totala handläggningstiden är kortare för ungdomar 15–17 år än för vuxna. Ungdomar hade mellan 47 och 70 dagar kortare mediantid än vuxna under åren 2010–2014. Det gäller även för de fem särskilt utvalda brottskategorierna, med undantag för misstankar om våldtäkt och rån, där ungdomar tvärtom har längre total handläggningstid än vuxna.

Utredningstid, tingsrättstid och total handläggningstid

Figur som beskriver undersökningens indelning i utredningstid, tingsrättstid och total handläggningstid

Förväntad kronologi i rättskedjan och undersökningens indelning i utredningstid, tingsrättstid och total handläggningstid.

  • Utredningstidenär tiden från det att förundersökningen inleds tills ett beslut på misstanken fattas.
  • Tingsrättstiden är tiden mellan datum för åtalsbeslutet och datum för meddelad tingsrättsdom.
  • Den totala handläggningstiden räknas från det att brottsanmälan registreras fram till datum för meddelad tingsrättsdom.

Kontakt

Lisa Westfeldt

Tel: 08-527 58 436

Victor Ståhl

Tel: 08-527 58 442