Fler kvinnor än män är otrygga i sitt bostadsområde på kvällen


Fler kvinnor än män känner otrygghet när de vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är också vanligare att personer som bor i flerfamiljshus känner sig otrygga på kvällen, än de som bor i småhus. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU) 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

En majoritet av befolkningen mellan 16 och 79 år, uppger att de är trygga i sitt bostadsområde på kvällen och andelen otrygga ligger generellt på en stabil nivå sedan 2009. Men det är stora skillnader mellan kvinnors och mäns otrygghet. 25 procent av kvinnorna uppger att de känner sig otrygga när de vistas i sitt bostadsområde på kvällstid, vilket ska jämföras med 7 procent av männen.

– Vi ser även stora skillnader i otrygghet beroende på hur man bor. Det är betydligt mer utbrett med otrygghet bland de som bor i flerfamiljshus jämfört med dem som bor i småhus, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

Av de personer som bor i flerfamiljshus uppger 23 procent att de är otrygga i sitt bostadsområde på kvällstid. Motsvarande siffra för de som bor i småhus är 9 procent.

Småhusägare oroar sig mest för inbrott

Oro för att utsättas för olika brottstyper, skiljer sig åt beroende på boendeform. Boende i småhus oroar sig mest för att utsättas för inbrott, medan boende i flerfamiljshus oroar sig mer för att utsättas för överfall och misshandel. Av personer boende i småhus uppger 23 procent att de oroar sig för inbrott. Motsvarande siffra för boende i flerfamiljshus är 12 procent. När det gäller brottstyperna överfall och misshandel, uppger 7 procent av småhusägarna att de är oroliga för att utsättas. Nivån bland boende i flerfamiljshus är 14 procent.

– Generellt ser vi en ökande trend när det gäller oro för att utsättas just för bostadsinbrott, jämfört med andra typer av brott som till exempel överfall, misshandel och skadegörelse på fordon, säger Sara Westerberg, utredare på Brå.

Även när det gäller bostadsinbrott uppger kvinnor oro i relativt stor utsträckning jämfört med män, 22 respektive 15 procent.

Om NTU

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 500 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet samt erfarenheter av, och förtroende för, rättsväsendet.