Fyra av tio gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin

Pressmeddelande

Dödligt våld

Dödligt våld under 2007–2017: totalantal gärnings­personer samt antal gärningspersoner som varit i kontakt med psykiatrin och/eller hämtat ut läkemedel respektive vårdats inom psykiatrisk slutenvård året före brottet.


Det är cirka sju gånger vanligare att gärnings­personer vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någon i familjen. Det visar en ny kartläggning från Brotts­förebyggande rådet (Brå).

– Även om den psykiska ohälsan är vanligare hos gärningspersonerna är det viktigt att poängtera att majoriteten inte haft kontakt med vården för psykisk ohälsa året innan brottet, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

Den övervägande majoriteten av dem som begår dödligt våld är män. Endast åtta procent av gärningspersonerna under den studerade tidsperioden är kvinnor.

– Den diagnostiserade psykiska ohälsan är större bland de kvinnliga än de manliga förövarna, men skillnaden kan vara överskattad eftersom kvinnor oftare än män söker vård inom psykiatrin, säger Klara Hradilova Selin.

Det är särskilt vanligt att gärningspersonerna haft kontakt med psykiatrin när det dödliga våldet riktats mot någon i familjen. Det gäller 45 procent av fallen under den studerade perioden. När det gäller psykisk ohälsa bland dem som begått dödligt våld i den kriminella miljön är det 36 procent av gärningspersonerna (samtliga män) som haft kontakt med psykiatrin. Mäns mindre benägenhet att söka vård inom psykiatrin innebär sannolikt att den psykiska ohälsan är underskattad i denna grupp av gärningspersoner.

Det finns en förväntan på att psykiatrin ska kunna identifiera risker för våld, i synnerhet i samband med medialt uppmärksammade fall där det framgått att gärningspersonen sökt vård en kort tid innan brottet.

– Ungefär 400 000 personer har varje år kontakt med psykiatrin i Sverige, och av dessa är det 20–40 personer som begår dödligt våld. Med tanke på den stora mängden patienter, och hur få av dem som begår dödligt våld, har psykiatrin begränsade möjligheter att förutse sådana händelser. En del av strategin för att motverka dödligt våld kan därför vara att förebygga psykisk ohälsa generellt, och att öka motivationen hos män med psykiska problem att söka hjälp, säger Klara Hradilova Selin.

Fakta

Brå har analyserat uppgifter om psykisk ohälsa för cirka 800 gärningspersoner som varit inblandade i dödligt våld mellan åren 2005 och 2017. Kartläggningen visar att fyra av tio gärningspersoner har haft kontakt med psykiatrin året innan brottet begicks.

För mer information:

Klara Hradilova Selin, utredare; tfn: 08-527 58  408. E-post: klara.selin@bra.se

Läs rapporten

Dödligt våld och psykisk ohälsa Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård (2020:7)