Förtydligande kring två av Brås nyligen publicerade studier


Brå har nyligen redovisat två regeringsuppdrag, vilka i viss media har blandats ihop. Sammanblandningen blir missvisande och försvårar tolkningen av rapporternas resultat. För att förtydliga skillnaderna i rapporternas frågeställningar, metoder och resultat, se nedan kortfattad text kring respektive uppdrag och länk till respektive rapport.

Måndagen den 27 maj redovisade Brå ett regeringsuppdrag i rapporten Våldtäkt från anmälan till dom. En studie om rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden. Rapport 2019:9. I regleringsbrevet för 2018 fick Brå i uppdrag att belysa rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott från anmälan till dom. Brå skulle inom ramen för uppdraget analysera vad som utmärker de ärenden som i olika faser inte går vidare i rättskedjan, göra en bedömning av vilka förutsättningar som finns att klara upp de anmälda brotten, identifiera svårigheter och framgångsfaktorer i utrednings- och lagföringsarbetet samt ge förslag på hur rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott skulle kunna förbättras.

Tisdagen den 28 maj redovisade Brå ett regeringsuppdrag i rapporten Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005-2017. Rapport 2019:5. I regleringsbrevet 2018 fick Brå också i uppdrag att belysa orsakerna till ökningarna av anmälda och självrapporterade sexualbrott sedan 2005. I uppdraget ingick att i möjligaste mån uppskatta sexualbrottslighetens faktiska utveckling, och hur den självrapporterade utsattheten förhåller sig till de polisanmälda brotten och den faktiska brottsligheten. I uppdraget ingår också att utifrån data om upplevd utsatthet och anmälda brott analysera om ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt, situationer eller utsatta personer, och i den mån det är möjligt gruppen gärningspersoner.