Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Kommunerna behöver rustas inför ny lagstiftning

Brottsförebyggande rådet har haft i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder avseende lagförslaget om kommuners ansvar att arbeta brottsförebyggande. I slutredovisningen som presenteras idag gör Brå bedömningen att kommunerna, liksom Brå och andra aktörer som ger stöd till kommunerna, behöver bli bättre rustade inför den nya lagen.

För att få förväntad effekt av den angelägna lagstiftningen behöver ett långsiktigt, mångsidigt och gemensamt stöd till kommunerna byggas ut.

– Lagförslaget har stor potential att påverka de kriminalpolitiska målen eftersom kommunerna har en bred verksamhet som berör alla i samhället. Men då måste kommunerna få goda förutsättningar för implementeringen, säger Mattias Larsson, generaldirektör på Brå.

När Brå frågar kommunerna så är det endast 16 procent som upplever sig i mycket hög grad vara förberedda inför lagstiftningen och andelen som det senaste året gjort en kartläggning, det vill säga det första steget i det arbete som beskrivs i lagen, har sjunkit från 76 procent till 68 procent.

Brå ser därför behov av ett utökat direkt stöd till kommunerna, bland annat i form av breddade utbildnings- och informationsinsatser och ett utvecklat operativt stöd. Det finns idag en god grund att bygga vidare på. Infrastruktur för samverkan och kanaler för kommunikation finns på plats och Brå har medarbetare med kompetens för brottsförebyggande arbete och erfarenhet av att ge stöd i det. Men för att möta de nya behoven behöver Brå utöka verksamheten i både omfång och specialiseringsgrad, samt ges möjlighet att agera agilt utifrån kommunernas behov.

Tydligare nationell samordning behövs

Ett annat behov som lyfts i redovisningen är en tydligare samordning på riksplanet. Med ett tydligare uttalat mandat som nationell samordnare för det brottsförebyggande arbetet kan Brå i större utsträckning samordna gemensamma informations- och utbildningsinsatser och inte minst skapa samsyn kring det kunskapsbaserade arbetssättet för brottsförebyggande arbete.

–Med rätt resurser kan Brå fullt ut vara ett kunskapscentrum för brottsförebyggande arbete för kommunerna och bidra till att uppnå de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka tryggheten, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå. 

Rusta ert brotts­förebyggande arbete!

Sveriges kommuner har en central roll i det lokala brotts­förebyggande arbetet och alla kommuner berörs av lagförslaget på olika sätt. Beroende på var just er kommun befinner sig finns det olika stöd att få. Nedan finns ett axplock av stöd inom olika områden på olika nivåer.

Organisera arbetet

Kommuner som vill arbeta brottföre­byggande behöver be­stämma hur arbetet ska organi­seras för att det ska bli effektivt. Här får du råd att utgå ifrån och exempel på hur andra kom­muner arbetar. Kom ihåg att anpassa orga­nisationen efter de lokala omständig­heterna och parterna som ingår i det brotts­före­byggande arbetet – då blir samarbetet som bäst.

Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad

Stärk kompetensen

Brås webbaserade utbildningar i brotts­före­byggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostads­bolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsföre­byggande arbete. Det finns en basutbildning för dig som är ny i din yrkesroll och en påbyg­gnadsutbildning för dig som varit verksam inom brotts­förebyggande och vill fördjupa dig ytterligare.

Erfarenhetsbank

Ska ni genomföra en brottsförebyggande insats? Vill ni ta reda på om andra brotts­förebyggande aktörer har gjort samma sak, och hur det gick? I vår erfarenhetsbank kan du ta del av erfaren­heter från över hundra utvärderingar, fördelat på olika ämnes­kategorier.

Gör en kartläggning

Nu finns en bok som beskriver hur kart­läggningar kan genom­föras och hur läges­bilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokal­polisområdet.

Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad

Samverka

Det talas ofta om samverkan i det brotts­förebyggande arbetet, men det är inte så lätt att få svar på hur det rent praktiskt ska gå till. Här beskriver vi hur samverkan kan läggas upp och utföras stegvis enligt ett kunskaps­baserat arbetssätt.

Håll dig uppdaterad

Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad inom forskning och kunskap inom det brotts­förebyggande fältet är att delta på Brås web­binarier, konferenser, följa oss i våra sociala kanaler och besöka vår webbplats där vi kontinuerligt informerar om kom­mande aktiviteter. Brå driver även ett digitalt nätverk för lokala brotts­före­byggande aktörer, kontakta oss på kontaktpunkten@bra.se om du är intresserad.