Kartläggning och lägesbild i lokalt brottsförebyggande arbete

Den här boken beskriver hur kartläggningar kan genomföras och hur lägesbilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokalpolisområdet.

En välfungerande samverkan mellan kommuner, polis och andra aktörer är central för det brottsförebyggande arbetet, och det är viktigare än någonsin att både kommunerna och polisen lägger sina resurser där de gör mest nytta. De behöver därför tillsammans kunna lösa lokala problem utifrån aktuella lägesbilder.

Denna bok är en fördjupning av framförallt steg två i den så kallade samverkansprocessen, som beskrivs ingående i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete och på plattformen Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, bra.se/samverkan. Syftet med boken är att beskriva hur kartläggningar kan genomföras och hur lägesbilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokalpolisområdet. Därtill finns stödmaterial till arbetet med orsaksanalyser på plattformen och i boken Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete.

Boken har tagits fram gemensamt av Brå, Polisen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Fakta om publikationen

Författare: Carl Gynne, Greta Berg, Charlotta Gustafsson och Roger Karlsson

© Brottsförebyggande rådet 2024

ISBN 978-91-88599-48-3

urn:nbn:se:bra-985

Rapport 2021