Hot och trakasserier mot myndighetspersoner ska kartläggas


I dagarna går en enkät ut till 90 000 anställda vid svenska myndigheter för att kartlägga hur vanligt det är med hot, trakasserier och andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner i Sverige.

Karolina Hurve, utredare på Brå.

Karolina Hurve, utredare på Brå.

Brå har sedan mitten av 00-talet studerat olika former av otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, skadegörelse, våld och korruption i syfte att påverka myndighetspersoner och andra, som vittnen och målsäganden. För att få en bild av nuläget och följa upp Brås studie från 2005 kommer alla anställda att få svara på en webbaserad enkät, som skickas ut under april månad.

– Totalt kommer vi att nå ut till cirka 90 000 personer och för att få en så korrekt bild av verkligheten som möjligt är vi mycket angelägna om att så många som möjligt vill svara på enkäten. Den tar några minuter att besvara om man inte själv har blivit utsatt för otillåten påverkan, har man blivit drabbad tar det något längre tid. Även om du inte har varit utsatt för otillåten påverkan är det viktigt att du svarar, säger Karolina Hurve, utredare på Brå.

Underlag för säkerhetsarbetet

Undersökningen kommer att ge en unik bild av hur det ser ut på de olika myndigheterna och ge möjlighet till jämförelser. Resultatet kommer bland annat att kunna användas för att förbättra säkerhetsarbetet i myndigheterna.

– Vi vill veta hur vanligt det är med otillåten påverkan men också vilka som ligger bakom påverkansförsöken och hur det går till. För att förbättra myndigheternas säkerhetsarbete är det viktigt att se om det har skett några förändringar sedan den tidigare studien och vilka konsekvenser otillåten påverkan får både för myndigheten och för samhället i stort, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.

Undersökningen kommer att redovisas i en rapport som kommer att publiceras i maj 2016 och sedan kommer också en handbok att tas fram där myndigheterna får råd och kunskap om hur de kan arbeta för att motverka otillåten påverkan. Själva utskicket och sammanställningen av svaren genomförs av SCB, på uppdrag av Brå.

Enkäten genomförs tillsammans med 13 myndigheter och två Arbetslöshetskassor:

Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Justitiekanslern, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt STs a-kassa och IF Metalls arbetslöshetskassa.