Skolan vanlig brottsplats när unga utsätts för brott

Pressmeddelande

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021, vilket är den lägsta nivån sedan 2015. Det året skedde en stor del av undervisningen digitalt, men trots det var skolmiljön den vanligaste platsen för utsatthet för brott. Det visar Skolundersökningen om brott som Brå publicerar idag.

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel samt för fysiska sexuella kränkningar, och är även den näst vanligaste brottsplatsen när det gäller rån.

– Undersökningen genomfördes under en period när många elever hade undervisning på distans. Därför är det något anmärkningsvärt att en så stor andel av alla brott ändå skedde i skolan. Bland unga som blivit utsatta för till exempel misshandel är det dessutom en betydligt större andel nu än för några år sedan som uppger att brottsplatsen var just i skolmiljön, säger Sofia Axell, utredare på Brå.

Att utsättas för hot är vanligast på internet och i sociala medier, medan den vanligaste brottsplatsen för att utsättas för någon sexuell handling genom tvång är i någon annans hem.

– Totalt är det 45 procent av eleverna i årskurs 9 som uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Andelen utsatta är något mindre än 2019, då 48 procent uppgav att de utsatts, och ligger på lägst nivå hittills under mätperioden (sedan 2015). Hälften av eleverna uppger även att de varit delaktiga i brott under samma tidsperiod. Det är vanligt att de som varit delaktiga i brott också själva varit utsatta för brott.

För många elever har oro för brott medfört att de medvetet undvikit specifika personer eller platser, undvikit att gå ut kvällstid eller hållit sig borta från skolan en hel dag. Det är vanligast bland tjejer att oro för brott medfört någon form av konsekvens (57 procent, jämfört med 44 procent bland killar). Däremot har andelen bland killar ökat något mer sedan 2015 än bland tjejerna.

– Vi ser att ökningen bland killar som känner oro för att utsättas för brott i hög utsträckning gäller killar som också blivit utsatta för brott tidigare. Unga som blivit utsatta för brott är i betydligt högre utsträckning än andra också oroliga för att utsättas igen, och det får stora konsekvenser för deras vardag, säger Sofia Axell.

Om Skolundersökningen om brott

Skolundersökningen om brott genomförs vartannat år bland elever i årskurs nio. I årets undersökning har 5 050 elever svarat på frågor om utsatthet för och delaktighet i brott under de senaste tolv månaderna. Det övergripande syftet med undersökningen är att beskriva utvecklingen av självrapporterad utsatthet för brott och delaktighet i brott över tid. Undersökningen har genomförts totalt 12 gånger sedan 1995. Jämförelseperioden för årets undersökning startar 2015, eftersom det då genomfördes en större metodändring.

Kontakt

Sofia Axell, tfn: 08-527 58 528, e-post: sofia.axell@bra.se