Diagram som visar äldres otrygghet vid utevistelse kvällstid i det egna bostadsområdet 2017–2019. Diagrammet visar att den äldsta åldersgruppen 80-84 år upplever störst otrygghet. Källa: NTU

Den självrapporterade utsattheten för brott minskar med åldern


Äldre män uppger i större utsträckning att de utsatts för brott, medan äldre kvinnor upplever större otrygghet och oro. Det visar en kortanalys om utsatthet och otrygghet bland äldre.

- Den äldsta åldergruppen, de mellan 80-84 år, känner sig betydligt mer otrygga när de är utomhus i det egna bostadsområdet på kvällen jämfört med de som är 65-69 år. Det här mönstret är särskilt tydligt bland kvinnor, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå.

Det är ovanligare att utsättas för brott ju äldre man är. Det här mönstret är särskilt tydligt bland män, och gäller främst självrapporterad utsatthet för hot, försäljningsbedrägeri och kort-/kreditbedrägeri.

Det är vanligare att äldre män uppger utsatthet för brott jämfört med äldre kvinnor. Den brottstyp som kvinnor i större utsträckning uppger att de utsatts för är sexualbrott, vilket främst gäller gruppen 65–69 år.

I korthet: några resultat från kortanalysen

  • Ju äldre man är, i desto mindre utsträckning utsätts man för brott.
  • Äldre män uppger att de utsatts för brott i större utsträckning än äldre kvinnor, medan äldre kvinnor uppger större otrygghet och oro för brott än äldre män.
  • Det är vanligare att äldre kvinnor avstår helt från att gå ut på grund av otrygghet, jämfört med äldre män.
  • Nivåerna av självrapporterad utsatthet bland äldre är betydligt lägre än genomsnittet för befolkningen som helhet (16–84 år).

Kortanalysen Nationella trygghetsundersökningen – utsatthet och otrygghet bland äldre är en sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2019 som belyser skillnader i utsatthet, oro och otrygghet inom gruppen äldre. De fyra åldersgrupper som studerats är 65–69 år, 70–74 år, 75–79 år och 80–84 år

För mer information:

Sofie Livfin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403

Mer om brott mot äldre

Rapport: Brott mot äldre. Om utsatthet och otrygghet (2018)
Kartläggning som ger en bild av omfattningen och karaktären av äldres utsatthet för olika typer av brott, men även deras oro för brott och otrygghet.

Nationella trygghets­undersökningen 2019. Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 73 500 personer, i åldrarna 16–84 år.

Förebygga brott: Brott mot äldre

Snacka om brott: en podd från Brå

Brott mot äldre - Hur kan de förebyggas?

Snacka om brott: avsnitt 10

Brott mot äldre - Hur kan de förebyggas?

Brott mot äldre - Hur kan de förebyggas?

Trots en åldrande befolkning har kunskapen om äldres utsatthet varit begränsad. Brå har nyligen publicerat en studie som kartlägger utsatthet, otrygghet och oro för brott bland äldre. I det här avsnittet diskuterar en panel i Almedalen 2018 olika åtgärdsförslag utifrån studien. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen, som gjordes i en föreläsningssal i Almedalen.

Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare Brå; Christina Tallberg, ordförande PRO; Lisa Lindell, strateg för kvalitet och utveckling, Region Gotland; Anders Larsson, polis och utredare av åldringsbrott. Publicerad: 3 oktober, 2018

Relevant publikation: Brott mot äldre

Läs rapporten

Nationella trygghetsundersökningen – utsatthet och otrygghet bland äldre En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2019 (NTU Kortanalys 1/2020)