Dödligt våld minskar över längre tid men inslaget av illegala skjutvapen ökar

Uppdaterad 15:45

Det dödliga våldet minskar över längre tid i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

Antalet offer för fullbordat dödligt våld har minskat med en tredjedel från början av 1990-talet till början av 2010-talet. Under åren 1990-1994 blev i snitt 105 personer per år offer för dödligt våld, motsvarande siffra för åren 2000-2004 är i snitt 95 personer per år och åren 2010-2014 i snitt 80 personer per år.

– Minskningen gäller både alkoholrelaterade fall av dödligt våld mellan män, och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, säger Sven Granath, utredare på Brå. Det alkoholrelaterade våldet har minskat ända sedan 1990-talet, men det är först sedan mitten av 00-talet som vi ser minskningar av det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer. Från tidigare i snitt 17 offer per år till i snitt 13 per år under 2008-2013.

Dödligt våld med illegala skjutvapen har ökat i storstäderna

I storstadslänen har användningen av illegala enhandsvapen vid kriminella konflikter ökat kontinuerligt. Framför allt är det i Skåne och Västra Götaland som det dödliga skjutvapenvåldet inom ramen för kriminella konflikter har ökat. I Stockholms län har däremot nivån varit mer oförändrad över tid. En påtagligt hög andel av det dödliga skjutvapenvåldet har också skett i storstadslänens socialt mest utsatta områden.

– En förklaring till ökningen av illegala enhandsvapen kan vara att vissa typer av organiserad brottslighet har ökat. Det finns också indikationer på att det under en längre tid pågått en ökad införsel av illegala vapen i Sverige. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 9 av 10 fall av dödligt våld sker i andra sammanhang än vid kriminella konflikter med skjutvapen, säger Sven Granath.

Dödligt våld med legala vapen har minskat påtagligt

Det dödliga våldet som sker utanför den kriminella miljön har minskat. Det gäller främst dödligt våld med legala jakt- och andra tvåhandsvapen som sker inom ramen för familje- eller partnervåld. Den typen av skjutvapenvåld har totalt sett närmare halverats sedan mitten av 1990-talet, såväl i länen utanför storstadsregionerna som i storstadslänen.