Regeringen ger uppdrag till Brå


Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras.

Regeringen har gett Brå ett uppdrag att lämna förslag på hur en nationell stöd- och samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet kan byggas upp vid Brå och föreslå vilka uppgifter en sådan funktion bör ha. Brå ska också lämna förslag på hur en särskild samordnare kan knytas till myndigheten.

I uppdraget ingår också att överväga behovet av ett förstärkt regionalt engagemang för brottsförebyggande arbete, exempelvis genom länsstyrelserna. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter och organisationer, bland annat Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2015.

Läs mer på Regeringens webbplats